Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for ikke-jernholdig metallindustri

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 13. juni 2016 som etablerer konklusjoner for beste tilgjengelige teknikker (BAT-konklusjoner) i henhold til europaparlamets- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp (IED) ved produksjon av ikke-jernholdige metaller

Commission Implementing Decision of 13 June 2016 establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for the non-ferrous metals industries

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2016)

Sammendrag av innhold
EU har vedtatt en ny BAT-konklusjon som gjelder for produksjon av ikke-jernholdige metaller.

Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet) erstatter direktiv 2008/1/EF om integrert forebygging og bekjempelse av forurensning (IPPC-direktivet). Industriutslippsdirektivet trådte i kraft i EU 6. januar 2013. Bruk av beste tilgjengelige teknikker (Best Available Techniques - BAT) til å forebygge og begrense forurensning er et grunnleggende prinsipp i direktivet. EU utarbeider BAT-referansedokumenter (BREF) hvor det framgår hva som kan regnes som beste tilgjengelige teknikker. BREF utarbeides i samsvar med artikkel 13 i direktivet. Den viktigste delen av BREF er BAT-konklusjonene, som vedtas gjennom en komiteprosedyre med medlemslandene, jf. artikkel 75 ("artikkel 75-komiteen"), og som publiseres som juridisk bindende rettsakter (kommisjonsvedtak). BAT-konklusjoner skal ligge til grunn for fastsettelse av vilkår i tillatelser til virksomheter som omfattes av direktivet. Forurensningsmyndigheten skal sikre at vilkår i tillatelser til virksomheter som omfattes av BAT-konklusjoner vurderes og om nødvendig oppdateres, og at virksomhetene overholder disse innen fire år etter at BAT-konklusjoner er offentliggjort, jf. IED Art. 21 pkt 3.

I Norge omfattes 31 virksomheter av BAT-konklusjonene for produksjon av ikke-jernholdig metaller, fordelt slik: Kobber (1), aluminium (13), sink og/eller kadmium (3), ferrolgeeringer (12), nikkel/og eller kobolt (1), og karbon- og grafittelektroder (1). Virksomhetene ble vurdert i forhold til BAT ved forurensningsmyndighetenes gjennomgang av tillatelser i 2001 – 2004. Forurensningsmyndighetene vil innen fire år vurdere å endre vilkårene som er stilt i de eksiterende tillatelsene i samsvar med de nå vedtatte BAT-konklusjonene.

BAT-konklusjonen for ikke-jernholdige metaller inneholder først en generell del deretter kapitler som omhandler de forskjellige produksjonsmetodene. Gjennom BAT-konklusjonene beskrives teknikker for å redusere diffuse utslipp til luft og vann. BAT-konklusjonene gir også retningslinjer for måleprogram og målinger av ulike stoffer. Dokumentet inneholder også generelle BAT-konklusjoner knyttet til bruk av miljøstyringssystem, energistyringssystem og utnyttelse av overskuddsenergi og støyreduserende tiltak. Noen støvgrenser er skjerpet, og det er introdusert BAT konklusjon for utslipp av kvikksølv til luft. Det samme gjelder utslippsgrenser for en del metaller til vann. Det er også BAT konklusjoner som angir hvilke komponenter bedriftene må inkludere i sine måleprogram til luft og vann. Her er det behov for noen tilpasninger for å være i samsvar med BAT-konklusjonene.

Vurdering
Kommisjonsbeslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Industriutslippsdirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen 25. september 2015, og trådte i kraft i EØS 1. august 2016. Direktivet er gjennomført gjennom endringer av forurensningsforskriften og avfallsforskriften. I forurensningsforskriften er det lagt opp til at BAT-konklusjoner som er tatt inn i EØS-avtalen skal legges til grunn ved fastsetting av vilkår i tillatelsene. Nye BAT-konklusjoner vil ikke kreve forskriftsendring. Rettsakten grupperes derfor i Gruppe 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser
På det nåværende tidspunkt kan ikke kostnadene knyttet til tilpasning til kravene fastslås ettersom myndighetene ikke har oversikt over tilpasninger virksomheten eventuelt må gjøre. Virksomhetene vil innen kort tid bli pålagt å redegjøre for egen situasjon herunder behov for tiltak for å samsvare med kravene i BAT-konklusjonene, og etter en slik gjennomgang kan vi anslå eventuelle økonomiske konsekvenser for virksomhetene. Det er antatt at gjennomføring ikke vil innebære vesentlig økte administrative byrder.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsbeslutningen anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Vi har avholdt møter med bransjene dette er relevant for og er i ferd med å ta dette inn i reviderte tillatelser.

Status
Rettsakten ble vedtatt 13. juni 2016.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
03.12.2015
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
13.06.2016
Anvendelsesdato i EU
20.07.2016
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.04.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet