Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallsforbrenning

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2010 av 12. november 2019 om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for avfallsforbrenning i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2010 of 12 November 2019 establishing the best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU on industrial emissions, for waste incineration

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Bedste tilgængelige teknik (BAT)-konklusioner bør lægges til grund for godkendelsesvilkårene for anlæg, der er omfattet af kapitel II i direktiv 2010/75/EU, og de kompetente myndigheder bør fastlægge emissionsgrænseværdier, der sikrer, at emissionerne under normale driftsbetingelser ikke overskrider de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik som fastlagt i BAT-konklusionerne.

(2) Forummet bestående af repræsentanter for medlemsstaterne, de berørte industrier og ikkestatslige organisationer, der arbejder for miljøbeskyttelse, og som blev oprettet ved Kommissionens afgørelse af 16. maj 2011, forelagde den 27. februar 2019 Kommissionen sin udtalelse om det foreslåede indhold af BAT-referencedokumentet for affaldsforbrænding. Udtalelsen er offentligt tilgængelig.

(3) BAT-konklusionerne, der er vedlagt i bilaget til denne afgørelse, er det væsentligste element i BAT-referencedo­kumentet.

(4) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 75, stk. 1, i direktiv 2010/75/EU —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.11.2019
Anvendelsesdato i EU
23.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet