Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2340 av 14. desember 2016 om endring av forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter til forbruker, hva angår ikrafttredelsesdatoen

Regulation (EU) 2016/2340 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 amending Regulation (EU) No 1286/2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products as regards the date of its application

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
PRIIPs-forordningen stiller krav til et nøkkelinformasjonsdokument (KID) for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter til forbruker. Forordningen gjelder bla livsforsikring med investeringsvalg. Formålet er å hjelpe investorene til å forstå og sammenlikne sammensatte investeringsprodukter, estimere totale kostnader ved investeringen, samt være oppmerksom på risiko-/avkastningsprofilen. Ikrafttredelsesdatoen i PRIIPs forordningen er satt til 1. januar 2017. Endringsforordningen utsetter tidspunktet for ikrafttredelse av PRIIPs-forordningen til 1 januar 2018. Hensikten var å gi de berørte parter mer tid til å oppfylle de nye kravene som følger av PRIPPs-forordningen og dens utfyllende forordninger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten (PRIIPs-forordningen) er ennå ikke tatt inn i EØS avtalen. Et lovforslag som vil gjennomføre forordningen har vært på høring. Endringsforordning har ingen rettslige konsekvenser da denne bare utsetter ikrafttredelsesdatoen i EU til 1. januar 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2016
Anvendelsesdato i EU
01.01.2018
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet