Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1866 av 3. juli 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2017/653 for å tilpasse overgangsordningen for PRIIP-produsenter som tilbyr fondsenheter som omhandlet i artikkel 32 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 som underliggende investeringsmuligheter, med den forlengede fritaksperioden i samsvar med nevnte artikkel

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1866 of 3 July 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2017/653 to align the transitional arrangement for PRIIP manufacturers offering units of funds referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council as underlying investment options with the prolonged exemption period under that Article

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 32, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1286/2014 er administrationsselskaber som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF og investeringsselskaber som omhandlet i artikel 27 i nævnte direktiv samt personer, der rådgiver om eller sælger enheder af investeringsinstitutter som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i nævnte direktiv, fritaget for forpligtelserne i nævnte forordningindtil den 31. december 2019. Når en medlemsstat anvender reglerne om format for og indhold af dokumentet med central information som fastsat i artikel 78-81 i direktiv 2009/65/EF på fonde, der ikke er investeringsinstitutter, og som udbydes til detailinvestorer, gælder fritagelsen i artikel 32, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1286/2014 for administrationsselskaber, investeringsselskaber og personer, som rådgiver om eller sælger enheder af sådanne fonde til detailinvestorer. For at tilvejebringe en konsekvent retlig overgangsordning for disse fonde giver artikel 18, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/653 producenter af sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer ("PRIIP-producenter") mulighed for at fortsætte med at anvende sådanne dokumenter, der er udarbejdet i overensstemmelse med nævnte artikler indtil den 31. december 2019, hvis mindst en af de underliggende investeringsmuligheder er et investeringsinstitut eller en fond, som ikke er et investeringsinstitut.

(2) Forordning (EU) nr. 1286/2014 er blevet ændret med henblik på at forlænge de overgangsordninger, der er omhandlet i forordningens artikel 32, indtil den 31. december 2021. For at gøre det muligt for PRIIP-producenterne at fastlægge deres forpligtelser med sikkerhed bør datoen i artikel 18, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2017/653 derfor ændres.(3)Delegeret forordning (EU) 2017/653 bør derfor ændres.

(4) Denne forordning tager udgangspunkt i udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, der erindgivet til Kommissionen af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings-og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapir-og Markedstilsynsmyndighed ("de europæiske tilsynsmyndigheder").

(5) De europæiske tilsynsmyndigheder har hverken afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, eller analyseret potentielle relaterede omkostninger og fordele, da der allerede er udarbejdet en konsekvensanalyse for de reguleringsmæssige tekniske standarder i delegeret forordning (EU) 2017/653. Denne forordning ændrer hverken det materielle indhold i delegeret forordning (EU) 2017/653 eller skaber nye forpligtelser for producenter af PRIIP'er eller personer, som rådgiver om eller sælger PRIIP'er, herunder de personer, der er omhandlet i artikel 32 i forordning (EU) nr. 1286/2014. De europæiske tilsynsmyndigheder har anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010, interessentgruppen for forsikrings-og genforsikringsordninger, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010, og interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
03.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.07.2019
Anvendelsesdato i EU
28.11.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet