Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1866 av 3. juli 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2017/653 for å tilpasse overgangsordningen for PRIIP-produsenter som tilbyr fondsenheter som omhandlet i artikkel 32 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 som underliggende investeringsmuligheter, med den forlengede fritaksperioden i samsvar med nevnte artikkel

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1866 of 3 July 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2017/653 to align the transitional arrangement for PRIIP manufacturers offering units of funds referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council as underlying investment options with the prolonged exemption period under that Article

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 31.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.3.2020)

Sammendrag av innhold
PRIIPS-forordningen regulerer nøkkelinformasjonsdokument (KID) for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter til ikke-profesjonelle investorer. Produsenter av slike produkter skal utarbeide nøkkelinformasjon i et standardisert dokument og legge dette på sin nettside. PRIIPs-forordningen trådte i kraft i EU 1. januar 2018.

Etter PRIIPS-forordningen har enkelte produsenter unntak fra bruk av nøkkelinformasjonsdokument. Dette unntaket oppheves imidlertid 1. januar 2022.

Delegert forordning (EU) 2017/653 inneholder tekniske standarder og utfyllende bestemmelser til PRIIPs-forordningen. Den aktuelle rettsakten – delegert forordning (EU) 2019/1866 – gjør endringer i delegert forordning (EU) 2017/653, slik at unntaket forlenges. Endringen er at tredje avsnitt i artikkel 18 (EU) 2017/653 tilpasses med datoen for når unntaksordningen i artikkel 32 i PRIIPS-forordningen opphører – 1. januar 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er EØS-relevant, men den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå. Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
03.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.07.2019
Anvendelsesdato i EU
28.11.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet