Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/977 av 4. april 2018 om rettelse av den bulgarske utgaven av delegert forordning (EU) 2017/653 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter til detaljinvestorer (PRIIPer) angående reguleringsmessige tekniske standarder for presentasjon, innhold, gjennomgang og revisjon av dokumenter med nøkkelinformasjon og betingelser for oppfylling av kravet om å stille til rådighet slike dokumenter

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/977 of 4 April 2018 correcting the Bulgarian language version of Delegated Regulation (EU) 2017/653 supplementing Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) by laying down regulatory technical standards with regard to the presentation, content, review and revision of key information documents and the conditions for fulfilling the requirement to provide such documents

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den bulgarske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/653 (2) indeholder en fejl i bilag II, del 2, punkt 51, for så vidt angår antallet af klasser, CRM øges med.

(2) Den bulgarske udgave af delegeret forordning (EU) 2017/653 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.04.2018
Anvendelsesdato i EU
01.08.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet