Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): overvåking og rapportering

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/442/EF av 5. juni 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til overvåking og rapportering

Commission Decision 2009/442/EC of 5 June 2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards monitoring and reporting

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.8.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.10.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en av fem gjennomføringsrettsakter til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE).

Rettsakten faststetter et sett resultatindikatorer for arbeidet med INSPIRE som landene skal publisere årlig. Publiseringen av årets indikatorer skal skje senest etterfølgende 15. mai. De viktigste indikatorene er:

• % datasett og tjenester med metadata
• % datasett og tjenester med metadata i samsvar med direktivets krav
• % areal dekket med INSPIRE-data
• % datasett som er i samsvar med direktivets krav
• % datasett og tjenester med søketjenester
• % datasett med både visnings- og nedlastingstjenester
• antall årlige tjenestekall per tjeneste
• % tjenester som er i samsvar med direktivets krav

Hvert tredje år skal medlemsstatene sende en rapport til Kommisjonen om gjennomføringen av INSPIRE-direktivet. EØS/EFTA-landene skal rapportere til ESA.

Rapporten skal i tillegg til resultatindikatorene omfatte opplysninger bl.a. om koordinering og kvalitetssikring, parter som deltar i samarbeidet om infrastrukturen, bruk av infrastrukturen, mekanismer for å dele data mellom partene, kostnadsestimater, og eksempler på nytteverdier. Rapporten skal liste opp alle relevante datasett gruppert etter vedlegg I, II og III i direktivet. Det er utarbeidet egne regneark-maler som skal forenkle rapporteringen.

Merknader
Rettsakten er hjemlet i INSPIRE-direktivet (rammedirektivet) artikkel 21 nr. 4.

Rettsakten er en del av gjennomføringen av INSPIRE-direktivet. For overordnede merknader og vurderinger, se EØS-notatet om INSPIRE-direktivet.

Rettsakten er gjennomført ved en henvisning til rettsakten i forskrift 8. august 2012 nr. 797 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften). Forskriften pålegger Kartverket å koordinere og sammenstille den norske rapporteringen.

Rettsakten vil kreve noe mer inngående kontroll og rapportering av den geografiske infrastrukturen enn det Kartverket utfører i dag. Det er likevel ikke antatt at dette vil ha vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser, jf. Prop. 121 L (2009-2010).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for miljø, og er funnet relevant og akseptabel for Norge.

Kommisjonen la fram utkast til regler på høring for nasjonale fagetater i mars 2008. Utkastet ble vurdert av Kartverket som ikke hadde vesentlige merknader.

Vurdering
INSPIRE føyer seg godt til norsk politikk. Rettsakten representerer en hensiktsmessig kontroll av den geografiske infrastrukturen. Felles resultatindikatorer gjør det mulig å foreta sammenlikninger mellom landene. Erfaringene i forbindelse med den første rapporteringsrunden i EU i mai 2010, tyder på at landene har varierende oppfatninger om hvilke datasett som i praksis skal rapporteres.

Rettsakten er en videreføring av eksisterende regelverk allerede ansett som EØS-relevant (INSPIRE-direktivet), og den er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
For opplysninger om nasjonale rapporter, inkludert resultater for Norge, se: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/182

For biblografiske opplysninger om rettsakten, se: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D0442:E...

Se ellers EØS-notatet om INSPIRE-direktivet for andre opplysninger.

Status
Rettsakten trådte i kraft i EU 5. juni 2009. For EU-landene var fristen for å avgi første rapport 15. mai 2010. EØS/EFTA-landene har tre år lengre frist, jf. EØS-avtalen vedlegg XX Miljø, punkt 1j bokstav b og punkt 1jb.

Kommisjonen utarbeidet rettsakten med bistand av en ekspertgruppe.

Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for miljø etter skriftlig prosedyre oktober 2009.

EØS-komiteen vedtok ved beslutning nr. 124/2010 av 10. november 2010 å ta inn rettsakten i EØS-avtalen. Beslutningen trådte i kraft 1. juli 2011.

EØS-komiteen vedtok ved beslutning nr. 137/2012 av 13. juli 2012 å endre og presisere fristene for gjennomføringen i EFTA-landene slik EFTA-rapporteringen fra og med 15. mai 2013 følger samme timeplan som i EU-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.06.2009
Anvendelsesdato i EU
05.06.2009
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 376-384
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.08.2012
Anvendes fra i Norge
08.08.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0442
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro