Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1253/2013 av 21. oktober 2013 om endring av forordning (EU) nr. 1089/2010 om gjennomføring av direktiv 2007/2/EF med hensyn til samvirkningsevnen til geodatasett og -tjenester

Commission Regulation (EU) No 1253/2013 of 21 October 2013 amending Regulation (EU) No 1089/2010 implementing Directive 2007/2/EC as regards interoperability of spatial data sets and services

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.2.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.01.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) 1089/2010 om samvirkningsevne og dataharmonisering som er en av fem gjennomføringsrettsakter til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE).

Rettsakten fastsetter datamodell med utdypende spesifikasjoner for datatemaene omfattet av INSPIRE-direktivet vedlegg II og III, dvs.:
(tema omfattet av vedlegg II)

• Høyde
• Arealdekke
• Ortofoto
• Geologi

(tema omfattet av vedlegg III)

• Statistiske enheter
• Bygninger
• Jordarter
• Arealbruk
• Menneskers helse og sikkerhet
• Allmennyttige og offentlige tjenester
• Anlegg for miljøovervåking
• Produksjons- og industrianlegg
• Anlegg for landbruk og akvakultur
• Befolkningsfordeling - demografi
• Områder med særskilt forvaltning, restriksjoner eller regulering samt rapporteringsenheter
• Naturlige risikoområder
• Atmosfæriske forhold
• Oseanografiske geografiske forhold
• Havområder
• Bio-geografiske områder
• Habitater og biotoper
• Fordeling av arter
• Energiressurser
• Mineralressurser

Rettsakten fastsetter videre endringer i noen tidligere vedtatte spesifikasjoner:

Noen nye felles datatyper, bl.a.:

• en egen datatype for berørt part
• en egen datatype for dokument- og lovhenvisninger

Noen nye felles kodelister, bl.a.:

kodelister for anleggstilstand (i bruk, prosjektert, under bygging, ikke i bruk, nedlagt)

Noen nye felles datamodeller:

• dekningsmodell (coverage)
• observasjonsmodell (miljøobservasjoner)
• næringskompleksmodell (fabrikker, anlegg, ol. - activity complex)

Noen endringer i gjeldende spesifikasjoner for datatema omfattet av INSPIRE-direktivet vedlegg I, bl.a.:

• geografiske rutenettsystemer
• administrative enheter

Merknader
Rettsakten er hjemlet i INSPIRE-direktivet (rammedirektivet) artikkel 7 nr. 1. Rettsakten er en del av gjennomføringen av INSPIRE-direktivet. For overordnende merknader og vurderinger, se EØS-notatet "INSPIRE - samvirkningsevne".

Rettsakten er gjennomført ved innkorporering i forskrift 8. august 2012 nr. 797 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften). Rettsakten er ikke antatt å ha administrative eller økonomiske konsekvenser ut over dette.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for miljø, og er funnet relevant og akseptabel for Norge.

Det er ikke framkommet vesentlige merknader til rettsakten.

Vurdering
INSPIRE føyer seg godt til norsk politikk og de samarbeidsmodeller som er etablert i Norge. Rettsakten er et viktig skritt på veien til bedre tilgang til stedfestet miljøinformasjon.

Felles regler for dataharmonisering er nødvendig for å kunne dele og utveksle data. Forslag til rettsakt er i hovedsak antatt å fungere uten vesentlige endringer i nasjonale datamodeller og spesifikasjoner. Dette vil kunne variere noe fra temaområde til temaområde.

Norge har lagt vekt på at kravene til harmonisering på europeisk nivå må være kostnadseffektive. Harmoniseringen må legge til rette for praktisk bruk, og ta hensyn til hvilke data som faktisk forefinnes. En nøyere vurdering av datamodellene vil først skje når modellene blir testet ut i praktisk arbeid. Enkelte systemleverandører har begynt å tilby tekniske løsninger basert på INSPIRE-spesifikasjonene.

Rettsakten er en videreføring av eksisterende EØS-relevant regelverk (INSPIRE-direktivet), og vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.
Andre opplysninger
For bibliografiske opplysninger om rettsakten, se http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R1253:E...

For ytterligere opplysninger, se EØS-notat om

• forordning (EU) 1089/2011 ("INSPIRE - samvirkningsevne")
• INSPIRE-direktivet

Status
Rettsakten ble vedtatt 21. oktober 2013. EU-landene har deretter en gjennomføringsfrist på to år for nylig innsamlede og sterkt omstrukturerte data, og sju år for andre data, jf. INSPIRE-direktivet artikkel 7 nr. 3. EØS/EFTA-landene har tre år lengre frister, jf. EØS-avtalen vedlegg XX Miljø, punkt 1j bokstav a.

Kommisjonen utarbeidet regelverket med bistand fra flere ekspertgrupper. Norge var representert med eksperter bl.a. fra Artsdatabanken, Asplan Viak AS (som deltaker i et relevant EU-prosjekt), Kartverket, Norges geologiske undersøkelse, Norges vassdrags- og energidirektorat og Norsk institutt for skog og landskap. Kommisjonen la fram utkast til spesifikasjon for vedlegg-II og III tema på høring for nasjonale fagetater 8. juli 2011. Kartverket videreformidlet høringen til norske fagetater og kommuner gjennom samarbeidet Norge digitalt. Det ble også gjennomført møter i forbindelse med høringen, med god oppslutning fra berørte fagetater. Kommisjonen la ut et første utkast til rettsakt på uformell høring 28. juni 2012. Kartverket videreformidlet høringen til norske fagetater gjennom samarbeidet Norge digitalt. Kartverket koordinerte de norske uttalelsene inn mot Kommisjonen. Rettsakten ble drøftet på et møte 28. januar 2014 med bred deltakelse fra berørte fagetater.

Rettsakten ble behandlet som EØS-posisjonsnotat i spesialutvalget for miljø 6. februar 2014.

EØS-komiteen vedtok å ta inn rettsakten i EØS-avtalen ved beslutning nr. 137/2014 av 27. juni 2014. Beslutningen trådte i kraft dagen etter.

Forslag til gjennomføring i norsk rett ble sendt på alminnelig høring 30. juli 2014 med høringsfrist 10. oktober 2014.

Rettsakten ble gjennomført i norsk rett med forskrift 11. november 2014 nr. 1421 om endring i forskrift om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.10.2013
Anvendelsesdato i EU
30.12.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
30.07.2014
Høringsfrist
10.10.2014
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.02.2016
Anvendes fra i Norge
23.02.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1253
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro