Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1301 av 27. september 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/659 om vilkår for innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1301 of 27 September 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2018/659 on the conditions for the entry into the Union of live equidae and of semen, ova and embryos of equidae

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.5.2020)

Sammendrag av innhold
En rekke rettsakter om import av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien er nylig erstattet av forordning (EU) 2018/659. I perioden fra forordning (EU) 2018/659 ble vedtatt til den tråde i kraft, ble noen av disse rettsaktene endret. Denne nye rettsakten oppdaterer forordning (EU) 2018/659 med de samme endringene.

Rettsakten åpner opp for midlertidig innførsel, gjeninnførsel og import av registrerte hester fra Bosnia-Hercegovina. Dette skjer etter anmodning fra Bosnia-Hercegovina og på bakgrunn av at landet ser ut til å ha tilfredsstillende dyrehelsesituasjon, i påvente av at Kommisjonen foretar revisjon av landet.

Rettsakten åpner opp for innførsel av sæd fra dyr av hestefamilien fra Kuwait. Dette skjer på bakgrunn av at Kuwait har lagt fram dokumentasjon som viser at landet har godkjent en sædstasjon i samsvar med EUs regelverk (direktiv 92/65/EØF artikkel 17(2)(b)(ii)).

Rettsakten åpner på nytt opp for midlertidig innførsel, gjeninnførsel og import av registrerte hester, samt for transitt av dyr av hestefamilien, fra provinsene Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli og Tekirdag i Tyrkia. Dette skjer etter at provinsene har vært fri for snive i mer enn 6 måneder etter at det ble rapportert om utbrudd av sykdommen på øya Büyükada i Istanbulprovinsen den 15. desember 2017.

Rettsakten endrer ordlyden i noen av helsesertifikatene for å tydeliggjøre hvilke erklæringer som skal gis med hensyn på snive og ondartet beskjelersjuke.

Rettsakten erstatter tredjelandslisten i vedlegg I til forordning (EU) 2018/659 med en ny oppdatert liste. Rettsakten erstatter også helsesertifikatene for levende dyr i del 1, 2 og 3 i vedlegg II til forordning (EU) 2018/659 med nye oppdaterte sertifikater. I tillegg gjør rettsakten mindre endringer i titlene på helsesertifikatene for egg og embryo i vedlegg III til forordning (EU) 2018/659 .

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i :

• forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien

• forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten berører importører av dyr av hestefamilien, importører av sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien og Mattilsynet. Alle får et mer oppdatert og tydeligere regelverk å forholde seg til. Importørene kan innføre dyr og sæd fra flere land og områder enn tidligere. Generelt er det liten innførsel av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra slike dyr til Norge fra tredjeland. Data fra Statistikkbanken viser at det i perioden 2015-2017 er innført kun noen titalls levende dyr per år, hovedsakelig fra Island og Nord- og Mellom-Amerika. Det er ikke grunn til å tro at rettsakten vil påvirke innførselsvolumet nevneverdig. I så fall trenger ikke Mattilsynet å bruke større ressurser på veterinær grensekontroll av slike forsendelser

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
I likhet med forordning (EU) 2018/659, lister denne rettsakten Norge som et tredjeland. Dette er uheldig fordi det medfører at det fra rettsakten kan utledes at utførsel av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra Norge til EU ikke omfattes av samhandelsreglene (direktiv 2009/156/EF kapittel II, direktiv 92/65/EØF kapittel II og direktiv 90/425/EØF) men reglene om import fra tredjeland (direktiv 2009/156/EF kapittel III, direktiv 92/65/EØF kapittel III og direktiv 91/496/EØF). Dette bryter med prinsippet i EØS-avtalen vedlegg I, kapittel I (veterinæravtalen) om at forflytning av varer mellom Norge og EU skal skje etter de samme reglene som gjelder mellom EUs medlemsland. Det kan innebære at både norske dyr og avlsprodukter blir stoppet ved innførsel til EU. Et tilleggsmoment er at lister over tredjeland ofte dukker opp i annet veterinærregelverk som listene ikke har noen direkte sammenheng med. Kommisjonen foreslår ofte henvisning til tredjelandslister for å forenkle hvilke land det er tillatt å importere noe fra.

Man har i dialog med kommisjonen prøvd å finne en løsning på dette problemet og resultatet er at forordning (EU) 2019/2147 endrer forordning (EU) 2018/659 og fjerner Norge fra tredjelandslisten.

Denne endringen legger også til rette for at framtidige rettsakter som endrer forordning (EU) 2018/659 kan innlemmes i EØS-avtalen etter såkalt forenklet prosedyre. Vanligvis skal gjennomføringsrettsakter som omhandler import fra tredjeland innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre, jf. EØS-avtalen innlendende del nr. 7. Denne prosedyren innebærer at rettsaktene skal innlemmes raskt og skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig som i EU, uten forutgående vedtak i EØS-komiteen.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel nå som forordning (EU) 2019/2147 fjerner Norge fra tredjelandslisten i forordning (EU) 2018/659.

Forordning (EU) 2019/2147 må innlemmes samtidig med forordning (EU) 2018/659 og forordning (EU) 2018/1301.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.09.2018
Anvendelsesdato i EU
29.09.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.06.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
14.07.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.07.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2020
Anvendes fra i Norge
15.07.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1301
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro