Innførsel av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra hestefamilien: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/581 av 27. april 2020 om endring av forordning (EU) 2018/659 om vilkårene for innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra hestefamilien

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/581 of 27 April 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2018/659 on the conditions for the entry into the Union of live equidae and of semen, ova and embryos of equidae

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.5.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) 2018/659, som omhandler vilkår for import av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien til EØS fra tredjeland

Endringene går ut på å:

• forby import av dyr, sæd, egg og embryo fra Tyrkia grunnet utbrudd av snive.

• tilføye en ny serie av sprangridningskonkurranser i de Forente Arabiske Emirater på listen over konkurranser hvorfra dyr tillates tilbakeført til EØS etter midlertidig eksport i mindre enn 90 dager.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i:

• forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien

• forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter

Økonomiske og administrative konsekvenser
Import av dyr av hestefamilien eller sæd, egg eller embryo fra dyr av hestefamilien fra Tyrkia til Norge hører til sjeldenhetene. Det er uvisst om norske ekvipasjer tenker å delta i den nye serien av sprangridningskonkurranser i de Forente Arabiske Emirater, men det er neppe snakk om veldig mange. Det er ikke grunn til å tro at rettsakten får vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Gjennomføring av denne rettsakten i norsk rett er avhengig av at forordningene (EU) 2018/659, 2018/1301, 2019/2147 og 2020/485 gjennomføres først.

Mattilsynet finner det hensiktsmessig og i tråd med EØS-avtalen at import til EØS av dyr av hestefamilien eller sæd, egg eller embryo fra dyr av hestefamilien fra Tyrkia ikke tillates så lenge landet ikke er fritt for snive.

Etter at forordning (EU) 2019/2147 fjernet Norge fra tredjelandslista i vedlegg I til forordning (EU) 2018/659, foreslår Mattilsynet at Norge tar initiativ overfor EFTA-sekretariatet for å få flyttet dette området fra ordinær til forenklet prosedyre. Det kan bidra til at både importører og Mattilsynet unngår administrative og økonomiske byrder som følge av at endringer i forordning (EU) 2018/659 i kraft seinere i Norge enn i EU.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.04.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.04.2020
Anvendelsesdato i EU
18.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.07.2020
Anvendes fra i Norge
27.07.2020