Inspire: endringsbestemmelser om samvirkningsevne til geodatatjenester

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1312/2014 av 10. desember 2014 om endring av forordning (EU) nr. 1089/2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF når det gjelder samvirkningsevne til geodatatjenester

Commission Regulation (EU) No 1312/2014 of 10 December 2014 amending Regulation (EU) No 1089/2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data services

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.2.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.03.2015)

Rettsakten trådte i kraft i EU 31. desember 2014.

Rettsakten innebærer noen nye frister for å etablere metadata. Geodatatjenester som en virksomhet setter opp for ekstern aktivering skal følge kravene til aktiverbare tjenester. Fristen for dette i EU er 10. desember 2015. Aktiverbare geodatatjenester som opererer på datasett som er omfattet av kravene til samvirkningsevne, må selv oppfylle kravene til samvirkningsevne. Fristen for dette i EU er, jf. direktivet artikkel 7 nr. 3, to år for nye og sterkt omstrukturerte datasett, og sju år for eksisterende datasett, henholdsvis 10. desember 2016 og 10. desember 2021.

Det vil være aktuelt med tre år lengre frister i EØS/EFTA-landene i tråd med tidligere vedtatte tilpasninger, jf. EØS-avtalen vedlegg XX Miljø, punkt 1j.

Kommisjonen utarbeidet regelverket med bistand fra en ekspertgruppe. Kartverket deltok i gruppen med en ekspert. Kommisjonen la fram et tidlig prinsipputkast januar 2012 og et nytt prinsipputkast august 2012. Begge utkastene ble vurdert av Kartverket. Kommisjonen la fram utkast til regler og tilhørende teknisk veiledning på en uformell høring 22. juli 2013. Kartverket videreformidlet utkastet til norske fagetater og kommuner gjennom samarbeidet Norge digitalt og samordningsgruppen for geografisk informasjon. Det framkom ingen vesentlige merknader til rettsakten, kun forslag til mindre justerringer av tekniske forhold. Kartverket koordinerte de norske uttalelsene inn mot Kommisjonen. Utkast til rettsakt ble presentert på møter 28. januar 2014 i et forum for INSPIRE, 24. september 2014 i Samordningsgruppen for geodata og 11. november 2014 i Teknologiforum for Norge digitalt, alle med bred deltakelse fra berørte fagetater.

Rettsakten ble også presentert i spesialutvalget for miljøsaker den 6. februar 2014.

For EØS/EFTA-landene trer rettsakten i utgangspunktet i kraft når det foreligger en beslutning i EØS-komiteen, med de eventuelle forlengede frister for visse bestemmelser nevnt lenger opp. Prosessen med å innlemme rettsakten i EØS-avtalen har startet opp.

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1312/2014 endrer forordning (EU) nr. 1089/2010 om samvirkningsevnen til geodatasett og -tjenester som er en av fem gjennomføringsrettsakter til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE). INSPIRE-direktivet er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Rettsakten formulerer tekniske krav av generell art om samvirkningsevnen til geodatatjenester for at disse lettere skal kunne aktiveres ved påkalling fra andre tjenester. Rettsakten innfører noen ytterligere metadataelementer knytter til kvalitet, konformitet, koordinatsystemer og bruksrettigheter. Det legges opp til en kategorisering i henhold til hvor konform tjenesten er i henhold til INSPIRE-krav, og det gis ytterligere føringer for hvordan en beskriver bruksrettigheter for data. For flere av metadataelementene er det lagt inn kodelister med faste svaralternativer.

Merknader
Rettsakten er hjemlet i INSPIRE-direktivet (rammedirektivet) artikkel 7 nr. 1. Rettsakten er en del av gjennomføringen av INSPIRE-direktivet. For overordnede merknader og vurderinger, se EØS-notatet om INSPIRE-direktivet.

Rettsakten foreslås gjennomført ved inkorporering i forskrift 8. august 2012 nr. 797 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften). Rettsakten er ikke antatt å ha administrative eller økonomiske konsekvenser ut over dette.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet på skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljøsaker (SU miljø), der Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landsbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Rettsakten ble også presentert for SU miljø 6. februar 2014 og ble også da funnet foreløpig relevant og akseptabel.

Vurdering
INSPIRE føyer seg godt til norsk politikk og de samarbeidsmodeller som er etablert i Norge.

Rettsakten vil bidra til bedre tilgang til stedfestet miljøinformasjon. Rettsakten vil gjøre det lettere for andre å aktivere geodatatjenester som forvaltes i fagetatene. Som eksempel på nytten av slik aktivering er nevnt forsøket med en geodatatjeneste som simulerer hvordan oljeutslipp sprer seg i sjøen, utviklet av SINTEF for EU-prosjektet ENVISION. Gjennom aktiveringsmekanismen kan simuleringen benyttes sammen med annet programverktøy for å disponere optimal utplassering av oljevernutstyr.

Kartverkets vurdering er at kravene ligger på et fornuftig nivå. Kravene fokuserer på viktige opplysninger for enklere å kunne koble og bruke elektroniske geodatatjenester.

Rettsakten er en videreføring av eksisterende EØS-relevant regelverk (INSPIRE-direktivet), og vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
For bibliografiske opplysninger om rettsakten, se http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.35...

For ytterligere opplysninger, se EØS-notat om
• forordning (EU) 1311/2014 ("INSPIRE - nettjenester, endring aktivering")
• forordning (EU) 1089/2010 ("INSPIRE - samvirkningsevne")
• INSPIRE-direktivet

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.12.2014
Anvendelsesdato i EU
31.12.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 378-386
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
16.04.2015
Høringsfrist
10.08.2015
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.02.2016
Anvendes fra i Norge
23.02.2016