Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 7

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1990 av 6. november 2017 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva angår International Accounting Standard 7

Commission Regulation (EU) 2017/1990 of 6 November 2017 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 7

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 blev en række internationale standarder og fortolkningsbidrag, der fandtes pr. 15. oktober 2008, vedtaget.

(2) Den 29. januar 2016 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) ændringer til IAS 7 Pengestrømsopgørelsen. Formålet med ændringerne er at præcisere IAS 7 med henblik på at forbedre oplysningerne til regnskabsbrugerne om en virksomheds finansieringsaktivitet.

(3) Høringen af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe bekræfter, at ændringerne til IAS 7 opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(5) IASB fastsatte ændringernes ikrafttrædelsestidspunkt til den 1. januar 2017. Nærværende forordnings bestemmelser bør derfor finde anvendelse fra den 1. januar 2017. Bestemmelsen om tilbagevirkende kraft er nødvendig for at sikre retssikkerhed for de pågældende udstedere og sammenhæng med andre regnskabsstandarder, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1126/2008.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.11.2017
Anvendelsesdato i EU
29.11.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet