Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 28 og IFRS 1 og 12

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/182 av 7. februar 2018 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva gjelder International Accounting Standard 28 og Financial Reporting Standards 1 og 12

Commission Regulation (EU) 2018/182 of 7 February 2018 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 28 and International Financial Reporting Standards 1 and 12

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.2.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/20081 blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2) Den 8. december 2016 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) Annual Improvements to International Financial Reporting Standards 2014-2016 Cycle, i det følgende benævnt "de årlige forbedringer", inden for rammerne af sin årlige forbedringsproces, som tager sigte på at strømline og præcisere standarderne. Formålet med de årlige forbedringer er at håndtere ikke presserende, men nødvendige emner, der er blevet drøftet af IASB i projektperioden, inden for områder, hvor der er uoverensstemmelser med hensyn til de internationale regnskabsstandarder (IFRS), eller hvor det er nødvendigt at præcisere ordlyden.

(3) Efter høringerne af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe konkluderer Kommissionen, at ændringerne til den internationale regnskabsstandard (IAS) 28 og til International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 og IFRS 12 opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(5) IASB fastsatte ikrafttrædelsestidspunktet for ændringerne til IFRS 12 til den 1. januar 2017. Derfor bør nærværende forordnings bestemmelser finde anvendelse med tilbagevirkende kraft for at sikre retssikkerhed for de pågældende udstedere og sammenhæng med andre regnskabsstandarder, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1126/2008.

(6) Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
14.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.02.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet