Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 28 og IFRS 1 og 12

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/182 av 7. februar 2018 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva gjelder International Accounting Standard 28 og Financial Reporting Standards 1 og 12

Commission Regulation (EU) 2018/182 of 7 February 2018 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard 28 and International Financial Reporting Standards 1 and 12

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 182/2018 vedtar endringer til IAS 28 "Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet", IFRS 1 "Førstegangsanvendelse av IFRS" og IFRS 12 "Opplysninger om interesser i andre foretak". Bakgrunnen for endringene er IASBs (”International Accounting Standards Board”) årlige forbedringer (offentliggjort desember 2016) som tar sikte på å strømlinjeforme og presisere de internasjonale regnskapsstandardene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
IFRS forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17.12.2004 nr. 1852 om internasjonale regnskapsstandarder (IFRS-forskriften), jf. regnskapsloven § 3-9.

Nye EØS-regler som svarer til forordning nr. 182/2018 må gjennomføres i norsk rett ved endring av IFRS-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning 182/2018 ble vedtatt i EU 7. februar 2018, og trer i kraft tjue dager etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene til IAS 28 fra første dag i det regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2018. Foretakene skal anvende endringene til IFRS 1 fra første dag i det regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2018. Foretakene skal anvende endringene i IFRS 12 fra første dag i det regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2017.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
14.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.02.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.08.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet