Investeringer og risiki: offentliggjøring av opplysninger om bærekraftighet

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2088 av 27. november 2019 om offenliggjøring av opplysninger som gjelder bærekraftighet på området finansielle tjenester

Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability‐related disclosures in the financial services sector

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 9.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.11.2018)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har lagt fram en pakke med forslag til regelverk om bærekraftig finans. Initiativet er knyttet til Paris-avtalen og FN 2030. En overordnet beskrivelse av pakken med Kommisjonens forslag er gitt i EØS-notatet "Ramme for å fremme bærekraftige investeringer" - KOM(2018)353. Forordningene skal legge til rette for at EUs rammeverk for finansområdet favner vurderinger knyttet til samfunnsansvar (ESG - Environmental-Social-Governance).

Om forordning om gjennomsiktighet knyttet til bærekraftige investeringer og risiko

Forordningen gir regler om hvordan det i rådgivnings- og beslutningsprosessen skal sørges for gjennomsiktighet om hvordan ulike investeringer er bærekraftige.

Finansmarkedsaktører og forsikringsformidlere av (IBIPs - Investment Based Insurance Products) skal på sine nettsider publisere skriftlig policy om hvordan risikoer knyttet til bærekraft er integrert i beslutningsprosessene for investeringer. De skal også beskrive sine mål for bærekraftige investeringer og informere om metoder som er brukt for å måle hvordan produktet er bærekraftig.

Aktørene skal også, før kontrakt inngås, informere om hvordan bærekraft er integrert i beslutninger om investeringer, og hvorvidt risikoer knyttet til bærekraft forventes å ha konsekvenser for avkastning. De skal informere om hvordan markedsaktørens avlønning er i forhold til risiko knyttet til bærekraft og i forhold til mål om bærekraft. Det gis nærmere regler om hvordan informasjonen skal formidles, innefor rammen av det ulike sektorregelverket. Før kontrakt inngås, skal det også gis informasjon om hvordan/hvorfor investeringer anses å være bærekraftige.

Når en finansmarkedsaktør/forsikringsformidler tilbyr bærekraftige finansprodukter, skal de i sine periodiske rapporter beskrive hvordan produktet bidrar til bærekraft. Dette skal gjøres med bruk av og henvisning til relevante indikatorer, eller ved sammenligning med en eventuell index, som foretaket kan velge å bruke. Det gis nærmere regler for hvordan dette skal oppgis i periodiske rapporter, innenfor rammen av sektorregelverket.

EUs finanstilsynsmyndigheter kan foreslå utfyllende bestemmelser, i form av tekniske standarder, for å standardisere formidling av informasjon om bærekraftige investeringer.

Forslaget omfatter forslag om å endre IORP, slik at blant annet "Prudent person"-reglene vil omfatte vurdering av såkalte ESG-risikoer (environmental, social, governance risks).

Merknader

Rettslige konsekvenser
En eventuell fremtidig EU-forordning som tas inn i EØS-avtalen, vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov. Hvorvidtd det vil være en egen lov, eller om den innarbeides i allarede eksisterende lov, er ikke vurdert.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Oppfølging av regelverket vil ha økonomiske og adminsitrative konsekvenser for Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
SU kapitalbevegelser og finansielle tjenester finner forslaget EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Kommisjonens forslag er til politisk behandling i Rådet og Parlamentet.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet