Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til sikkerhetsledelsessystemer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/762 av 8. mars 2018 om fastsetting av felles sikkerhetsmetoder vedrørende krav til sikkerhetsledelsessystemer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798 og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 1158/2010 og (EU) nr. 1169/2010

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/762 of 8 March 2018 establishing common safety methods on safety management system requirements pursuant to Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EU) No 1158/2010 and (EU) No 1169/2010

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) De fælles sikkerhedsmetoder beskriver, hvordan sikkerhedsniveauer og opnåelsen af sikkerhedsmålene samt opfyldelsen af andre sikkerhedskrav vurderes.

(2) I overensstemmelse med artikel 6, stk. 5, i direktiv (EU) 2016/798 skal de fælles sikkerhedsmetoder revideres regelmæssigt under hensyntagen til erfaringen med deres anvendelse og den generelle udvikling i jernbanesikkerheden med det formål at opnå en generel fastholdelse og, hvor det med rimelighed er praktisk muligt, en løbende forbedring af sikkerhedsniveauet.

(3) Kommissionen udstedte den 1. september 2016 i sin gennemførelsesafgørelse et mandat til Det Europæiske Jernbaneagentur (agenturet) i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i direktiv (EU) 2016/798 med henblik på at revidere Kommissionens forordning (EU) nr. 1158/2010, (EU) nr. 1169/2010 og (EU) nr. 1077/2012 . Agenturet afgav sin henstilling den 9. marts 2017 og vedlagde en rapport om resultaterne af høringen af de nationale sikkerhedsmyndigheder, arbejdsmarkedets parter og brugerne samt en rapport med en vurdering af virkningerne af de ændrede sikkerhedsmetoder, der skal vedtages, i overensstemmelse med Kommissionens mandat. Kommissionen behandlede henstillingerne fra agenturet med henblik på at kontrollere, at mandatet, jf. artikel 6, stk. 4, i direktiv (EU) 2016/79, var opfyldt.

(4) Sikkerhedsledelsessystemet har til formål at sikre, at jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere opfylder deres forretningsmål på en sikker måde. Sikkerhedsledelsessystemet er ofte integreret i andre ledelsessystemer for at øge organisationens samlede resultater og nedbringe omkostninger og sikre, at alle niveauer i virksomheden trækker i samme retning. Til dette formål anvendes den fælles ramme ISO High Level Structure til at gruppere kravene til sikkerhedsledelsessystem efter funktioner, jf. artikel 9 i direktiv (EU) 2016/798. Denne ramme letter ligeledes jernbanevirksomheders og infrastrukturforvalteres forståelse og anvendelse af en procesorienteret tilgang ved udarbejdelsen, gennemførelsen, vedligeholdelsen og den løbende forbedring af deres sikkerhedsledelsessystem.

(5) Når ansøgeren har fået udstedt et EU-sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse, bør ansøgeren fortsætte med at anvende sit sikkerhedsledelsessystem i henhold til artikel 9 i direktiv (EU) 2016/798.

(6) Menneskelig adfærd spiller en central rolle i en sikker og effektiv jernbanedrift. Når en sådan adfærd anses for at have medvirket til en ulykke eller hændelse, kan organisatoriske faktorer såsom arbejdsbyrde eller jobtilrettelæggelse være en medvirkende årsag til denne adfærd og derved have udmøntet sig i lavere ydeevne og forværret konsekvenserne af denne ulykke eller hændelse. Det er derfor afgørende, at jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere følger en systematisk tilgang, hvormed menneskers ydeevne understøttes, og menneskelige og organisatoriske faktorer håndteres inden for sikkerhedsledelsessystemet.

(7) Den måde, hvorpå sikkerhed opfattes, påskønnes og prioriteres i en organisation, afspejler det reelle engagement i sikkerhed på alle organ isationsniveauer. Det er derfor også vigtigt for jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere at udpege de tiltag og den adfærd, der kan skabe en positiv sikkerhedskultur og via deres sikkerhedsledelsessystem fremme den gensidige tillid, sikkerhed og læring, hvor personalet opfordres til at bidrage til sikkerheden ved at indberette farlige situationer og videregive sikkerhedsrelaterede oplysninger.

(8) Der bør i sikkerhedsledelsessystemet tages hensyn til, at bestemmelserne i Rådets direktiv 89/391/EØF og de dertil hørende relevante individuelle direktiver gælder i fuldt omfang for beskyttelsen af sundheden og sikkerheden for arbejdstagere beskæftiget med anlæg, drift og vedligeholdelse i jernbanesektoren. Det skaber ikke yderligere ansvarsområder eller opgaver for den udstedende myndighed bortset fra at kontrollere, om ansøgeren til et EU-sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse har taget hensyn til sundheds- og sikkerhedsrisici. Ansvaret for at kontrollere, at direktiv 89/391/EØF overholdes, kan stadig pålægges andre af medlemsstaterne udnævnte kompetente myndigheder.

(9) Når det er relevant, bør sikkerhedsledelsessystemet tage hensyn til de potentielle ekstra risici, der opstår ved fragt af farligt gods med jernbane, og derfor bør der også tages hensyn til direktiv 2008/68/EF.

(10) Forordning (EU) nr. 1158/2010 og (EU) nr. 1169/2010 er forældet og bør derfor erstattes af nærværende forordning.

(11) For sikkerhedscertifikaters vedkommende følger det af artikel 10, stk. 15, i direktiv (EU) 2016 /798, at den kompetente nationale myndighed kan forlange, at sikkerhedscertifikater revideres efter væsentlige ændringer i de overordnede sikkerhedsforskrifter. Ændringerne som følge af artikel 9 i direktiv (EU) 2016/798 og nærværende forordning er ikke væsentlige i den forstand, om end de er relevante og vigtige. Forordning (EU) nr. 1158/2010 bør derfor gælde for sikkerhedscertifikater, der udstedes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF, indtil deres udløbsdato. Af samme årsag er det også nødvendigt at udsætte ophævelsen af forordning (EU) nr. 1158/2010 til udløbet af den sidste dag i den periode, i hvilken den stadig kan anvendes af de nationale sikkerhedsmyndigheder med henblik på tilsynet. I overensstemmelse med direktiv (EU) 2016/798 kan eksisterende sikkerhedscertifikater endvidere fortsat være underlagt direktiv 2004/49/EF, som danner grundlag for forordning (EU) nr. 1158/2010.

(12) For sikkerhedsgodkendelsers vedkommende følger det af artikel 12, stk. 2, andet afsnit, i direktiv (EU) 2016/798, at den kompetente nationale myndighed kan forlange, at sikkerhedsgodkendelser revideres efter væsentlige ændringer i de overordnede sikkerhedsforskrifter. Ændringerne som følge af artikel 9 i direktiv 2016/798 og nærværende forordning er ikke væsentlige i den forstand, om end de er relevante og vigtige. Forordning (EU) nr. 1169/2010 bør derfor gælde for sikkerhedsgodkendelser, der udstedes i henhold til direktiv 2004/49/EF, indtil deres udløbsdato. Af samme årsag er det også nødvendigt at udsætte ophævelsen af forordning (EU) nr. 1169/2010 til udløbet af den sidste dag i den periode, i hvilken den stadig kan anvendes af de nationale sikkerhedsmyndigheder med henblik på tilsynet —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
08.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.03.2018
Anvendelsesdato i EU
16.06.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet