Juicedirektivet om merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr 1040/2014 av 25. juli 2014 om endring i rådsdirektiv 2001/112/EF om fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til humant konsum for å tilpasse vedlegg I til den tekniske utviklingen

Commission Delegated Regulation (EU) No 1040/2014 of 25 July 2014 amending Council Directive 2001/112/EC relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption to adapt its Annex I to technical progress

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.3.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.2.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til direktivet om fruktjuice og lignende produkter. Direktivet gir krav til fremstilling og merking av fruktjuice og fruktnektar. Det er bare produkter som oppfyller kravene som er gitt i direktivet som kan benevnes som fruktjuice, fruktnektar o.l. Vedlegg I til direktivet, som omhandler varebetegnelser, produktdefinisjoner og karakteristiske egenskaper, endres ved at del 3, "Tillatte behandlinger og stoffer" utvides med planteproteiner fra hvete, erter eller poteter for rensing.

Som følge av den tekniske utviklingen finnes det nå andre stoffer enn gelatin til rensing av fruktjuice. Planteproteiner fra hvete, erter eller poteter er et alternativ til rensing, derfor tilføyes dette til listen. Tidligere har produsentene bare kunnet rense fruktjuice ved hjelp av animalsk protein.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten medfører behov for endring i forskrift 13. mai 2013 nr. 509 om fruktjuice og lignende produkter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten gir produsentene et utvidet utvalg tillatte stoffer til produksjonen av fruktjuice. Det er fordelaktig for forbrukerne at det kan produseres fruktjuice uten bruk av stoffer av animalsk opphav. Dette kan være viktig av etiske eller religiøse årsaker. Mattilsynet kan ellers ikke se at rettsakten har særlige konsekvenser av betydning for myndighetene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet på skriftlig prosedyre, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Mattilsynet kan ikke se at den skaper noen horisontale utfordringer.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.07.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.07.2014
Anvendelsesdato i EU
22.10.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 160-161
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.12.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Høringsfrist
08.06.2015
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.03.2016
Anvendes fra i Norge
16.03.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1040
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro