Kapitaldekningdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om bruk av felles beslutningsprosess for institusjonsspesifikke tilsynskrav

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 710/2014 av 23. juni 2014 om gjennomføringstekniske standarder hva gjelder krav til bruk av den felles beslutningsprosessen for institusjonsspesifikke tilsynskrav i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU

Commission Implementing Regulation (EU) No 710/2014 of 23 June 2014 laying down implementing technical standards with regard to conditions of application of the joint decision process for institution-specific prudential requirements according to Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 1.1.2020 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 29.11.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.2.2019)

Rettsakten angir prosessen for å komme frem til en felles beslutning mellom involverte tilsynsmyndigheter om kapitalisering og likviditet/funding i grensekryssende konsern. I tillegg til å omhandle fremgangsmåten inneholder rettsakten maler for den tilsynsmessige prosessen for å komme frem til slike felles beslutninger. Når det gjelder beslutningen om kapitalisering beskrives blant annet hvilke risikoer som skal vurderes med angivelse av nivået på risikoen (scoring) samt at det skal foretas en vurdering av kapitalbehovet. Det er også gitt maler for vurdering av likviditets- og fundingrisiko.

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisningsforskrift (inkorporasjon).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes å ikke få betydelige økonomiske/administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Ved innlemming i EØS-avtalen vil det være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Status
Forordningen ble publisert i Official Journal 27. juni 2014, og trådte i kraft i EU 20 dager senere.

Rettsakten er til vurdering på EFTA-siden for innlemming i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.06.2014
Anvendelsesdato i EU
17.07.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.04.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtensten (av direktiv 2013/36/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0710
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro