Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer- og prosedyrer ved etablering og tjenesteyting

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 926/2014 av 27. august 2014 om gjennomføringsmessige tekniske standarder for standardskjemaer, -modeller og -prosedyrer for rapportering om anvendelsen av etableringsretten og retten til fri tjenesteyting i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU

Commission Implementing Regulation (EU) No 926/2014 of 27 August 2014 laying down implementing technical standards with regard to standard forms, templates and procedures for notifications relating to the exercise of the right of establishment and the freedom to provide services according to Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.4.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2014)

Sammendrag av innhold
Forordningen utfyller artikkel 35 (6), 36 (6) og 39 (5) i kapitaldekningsdirektivet (2013/36/EU) om notifikasjoner ved grenseoverskridende virksomhet og filialetablering mellom medlemsstatene. Den gir nærmere regler om notifikasjonsprosessen, og skjemaer som skal brukes i den anledning. Formålet er å få klarhet i, og effektivisere, prosessen mellom medlemstatene. Sentralt her er at medlemsstatenes frister for å sende og godta notifikasjoner skal klargjøres, spesielt med tanke på at institusjonenes adgang til å starte opp virksomhet i vertslandet avhenger av dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det antas at det må gjøres endringer i følgende forskrifter for å implementere forordningen:
- Forskrift av 2. mai 1994 nr. 326 om filial av banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i annen stat innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, m.m.
- Forskrift av 7. juli 1994 nr. 717 om grenseoverskridende tjenesteyting av utenlandske banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i annen stat innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, m.m.
- Forskrift av 28. juni 1996 nr. 678 om norske kredittinstitusjoners virksomhet i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

I tillegg kan det vurderes å gjøre endringer i forskrift 28. desember 1993 nr. 1257 om tilsyn med finansinstitusjoner og forvaltningsselskap som har hovedsete i annen EØS-stat og som driver virksomhet i Norge.

Status
Forordningen ble publisert i Official Journal 28. august 2014, og trådte i kraft i EU 20 dager senere.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.08.2014
Anvendelsesdato i EU
17.09.2014
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.04.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet