Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiet

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/98 av 16. oktober 2015 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/36/EU med hensyn til regulatoriske tekniske standarder for spesifisering av generelle krav til funksjonsmåten til tilsynskollegier

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/98 of 16 October 2015 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for specifying the general conditions for the functioning of colleges of supervisors

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.6.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.6.2018)

Sammendrag av innhold
EU's regulatoriske teknisk standard for drift av tilsynskollegier for kredittinstitusjoner i konsernforhold over landegrensene inneholder krav til etablering av tilsynskollegier samt krav til planlegging og koordinering av tilsynsaktiviteter i en normalsituasjon og i en krisesituasjon.

EBA har også overfor Kommisjonen foreslått en teknisk standard for hvordan den regulatoriske tekniske standarden skal implementeres av tilsynsmyndighetene. Når Kommisjonen legger fram forslag, vil det skrives eget EØS-notat til denne.

Etablering av tilsynskollegier
Tilsynsmyndigheten i hjemlandet er ansvarlig for det konsoliderte tilsynet av institusjonen og skal invitere følgende myndigheter til å bli medlem av tilsynskollegiet (1) kompetente myndigheter i EU som er ansvarlige for tilsynet med døtre av et morselskap i EU eller døtre av et finansielt holdingselskap eller blandet holdingselskap i EU (2) kompetente myndigheter i EU for tilsyn av systemviktige filialer samt (3) EBA. Videre kan myndigheten som er ansvarlig for det konsoliderte tilsynet vurdere å invitere til kollegiet (1) kompetente myndigheter i EU som er ansvarlig for tilsyn av filialer som ikke er systemviktige og (2) kompetente myndigheter i tredje land som er ansvarlige for tilsynet med døtre eller filialer i disse land. Den tekniske standarden åpner også for at tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for det konsoliderte tilsynet kan invitere nærmere angitte institusjoner og myndigheter som observatør i kollegiet.

Den tekniske standarden krever en skriftlig avtale mellom tilsynsmyndighetene om tilsynssamarbeidet i kollegiet med krav til innholdet i en slik avtale. Standarden har også krav til de viktigste aktiviteter i kollegiet, mulig delegasjon av tilsynsoppgaver samt utveksling av informasjon mellom kollegiet og konsernet det føres tilsyn med.

Planlegging og koordinering av tilsynsaktiviteter i en normalsituasjon
Den tekniske standarden beskriver utveksling av informasjon mellom hjemlandsmyndigheten som er ansvarlig for det konsoliderte tilsynet og medlemmene i kollegiet. Standarden beskriver også informasjonsutveksling i kollegiet som et ledd i: (1) å oppnå felles beslutninger (2) behandle søknader om nye eller endringer i interne modeller (3) informere raskt om potensielle risikoer når de oppstår (4) utveksle tilsynsmessige påpekninger ved brudd på regelverk og eventuelle sanksjoner og (5) vurdere konsernets gjenopprettingsplan. Dessuten skal kollegiet etablere og oppdatere tilsynsprogrammet for konsernet som er underlagt tilsyn.

Planlegging og koordinering av tilsynsaktiviteter i en krisesituasjon
Den tekniske standarden krever at kollegiet skal etablere et rammeverk med sikte på at en krisesituasjon kan oppstå i konsernet som er underlagt tilsyn og standarden omtaler krav til utveksling av informasjon i en krisesituasjon. Standarden omhandler hvordan tilsynsmyndighetene i kollegiet skal koordinere sine vurderinger og hvordan kollegiet skal respondere overfor konsernet som er underlagt tilsyn i en krisesituasjon. Standarden omhandler også hvordan kollegiet i en krisesituasjon skal følge opp kollegiets koordinerte respons overfor konsernet som er underlagt tilsyn og hvordan kollegiet skal koordinere kommunikasjonen overfor eksterne.

Annet
Den tekniske standard inneholder også krav til etablering av tilsynskollegier samt krav til planlegging og koordinering av tilsynsaktiviteter i en normalsituasjon og i en krisesituasjon i tilsynskollegier der aktiviteten i vertslandene kun drives i filialer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når CRDIV er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett, vil denne tekniske standarden gjennomføres i norsk rett (henvisningsforskrift).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kravene til tilsynkollegier medfører et ikke ubetydelig ressursbehov i det operative tilsynsarbeidet, men er en videreføring av en flerårig praksis basert på retningslinjer fra EBA.

Status
Kommisjonen har lagt fram forslag til teknisk standard og sendt denne til EU-parlamentet og Rådet.
Standarden forventes vedtatt som kommisjonsforordning om kort tid.
Når CRDIV er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett, vil denne tekniske standarden gjennomføres i norsk rett (henvisningsforskrift).

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
16.10.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.10.2015
Anvendelsesdato i EU
17.02.2016
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.04.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet