Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1608 av 17. mai 2016 om endring av delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 med hensyn til regulatoriske tekniske standarder for spesifisering av metodologien for identifisering av globale systemisk viktige institusjoner og for definisjonen av underkategorier av globale systemisk viktige institusjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1608 of 17 May 2016 amending Delegated Regulation (EU) nr. 1222/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the specification of the methodology for the identification of global systemically important institutions and for the definition of subcategories of global systemically important institutions

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.9.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1222/2014 angiver den metode, der skal anvendes til identifikation af globale systemisk vigtige institutter (G-SII'er), jf. direktiv 2013/36/EU. Delegeret forordning (EU) nr. 1222/2014 fastsætter navnlig de kvantificerbare indikatorer, der udgør de fem kategorier, der måler et kreditinstituts globale systemiske signifikans, og som er fastsat i direktiv 2013/36/EU. Bilaget til delegeret forordning (EU) nr. 1222/2014 indeholder detaljerede tekniske specifikationer for indikatorværdierne.

(2) Der tages i delegeret forordning (EU) nr. 1222/2014 hensyn til de internationale standarder, der er udarbejdet af Baselkomitéen for Banktilsyn (BCBS), for metoden til vurdering af globale systemisk vigtige kreditinstitutter og for kravet om, at disse i højere grad skal kunne modstå tab, herunder de tekniske specifikationer for de indikatorer, der anvendes til at identificere globale systemisk vigtige kreditinstitutter.

(3) BCBS's metode til vurdering af globale systemisk vigtige kreditinstitutter og for kravet om, at disse i højere grad skal kunne modstå tab, bliver regelmæssigt ajourført. Senest har BCBS udsendt et nyt indberetningsskema og nye indberetningsinstrukser for udførelsen af dataindsamling i 2016 baseret på data fra udgangen af regnskabsåret 2015. Der forventes yderligere ajourføringer fremover.
(4) For at afspejle den aktuelle udvikling i det globale banksystem og begrænse den administrative byrde for institutterne er det vigtigt at sikre, at indikatorværdierne

(5) For at sikre sammenhæng med den ajourførte metode, som BCBS benytter, bør artikel 5, stk. 6, i delegeret forordning (EU) nr. 1222/2014 fastsætte, at de beslutninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 4 og 5, kan understøttes af "supplerende data" i stedet for "supplerende indikatorer".

(6) For at sikre, at værdierne for de indikatorer, der er fastsat i delegeret forordning (EU) nr. 1222/2014, fastlægges i overensstemmelse med de gældende specifikationer, som BCBS benytter, bør bilaget til delegeret forordning (EU) nr. 1222/2014 udgå.

(7) Delegeret forordning (EU) nr. 1222/2014 bør derfor ændres.

(8) Set i lyset af, at dataindsamlingen i forbindelse med identifikationsprocessen i 2016 blev påbegyndt i første kvartal af 2016, og at institutterne behøver klarhed omkring, hvilke data der skal offentliggøres, bør denne forordning træde i kraft øjeblikkeligt.

(9) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen.

(10) EBA har gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, foretaget en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved samt anmodet om en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
17.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.05.2016
Anvendelsesdato i EU
09.09.2016
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet