Kapitalkravsdirektivet (CRD IV): gjennomføringsbestemmelser om konsultasjon ved planlagte erhvervelser av kvalifiserte andeler i kredittinstitutter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/461 av 16. mars 2017 om gjennomføringstekniske standarder for felles prosedyrer, formularer og modeller for konsultasjonsprosessen mellom de relevante kompetente myndigheter i forbindelse med planlagt erhvervelse av kvalifiserte andeler i kredittinstitutter, jf. artikkel 24 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/461 of 16 March 2017 laying down implementing technical standards with regard to common procedures, forms and templates for the consultation process between the relevant competent authorities for proposed acquisitions of qualifying holdings in credit institutions as referred to in Article 24 of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der bør indføres fælles procedurer, formularer og modeller for at sikre, at de kompetente myndigheder foretager en korrekt vurdering af underretninger om påtænkte direkte eller indirekte erhvervelser eller forøgelser af kvalificerede andele i kreditinstitutter, når den påtænkte erhverver er en enhed under tilsyn i en anden medlemsstat eller sektor, moderselskabet til en sådan enhed under tilsyn eller den fysiske eller juridiske person, som kontrollerer en sådan enhed under tilsyn. I nævnte tilfælde bør de relevante kompetente myndigheder arbejde i samråd med hinanden og udveksle de ønskede oplysninger og alle andre væsentlige oplysninger.

(2) I henhold til artikel 14, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU finder det i nævnte direktivs artikel 24 omhandlede samråd også anvendelse på den vurdering, der foretages af aktionærer og selskabsdeltagere i et kreditinstitut med henblik på at meddele tilladelse til at påbegynde udøvelse af virksomhed som kreditinstitut. De fælles procedurer, formularer og modeller bør derfor også muliggøre samråd mellem de relevante kompetente myndigheder, når vurderingen af aktionærer eller selskabsdeltagere med kvalificerede andele foretages som led i vurderingen af ansøgninger om tilladelse til at udøve virksomhed som kreditinstitut.

(3) De kompetente myndigheder bør for at lette samarbejdet og sikre effektiv udveksling af oplysninger udpege bestemte kontaktpunkter særligt med henblik på det i artikel 24 i direktiv 2013/36/EU omhandlede samråd og offentliggøre sådanne oplysninger på deres websteder.

(4) Der bør etableres samrådsprocedurer med klare tidsmæssige krav for at sikre et rettidigt og effektivt samarbejde mellem de kompetente myndigheder.

(5) Disse samrådsprocedurer bør ligeledes sikre, at de kompetente myndigheder samarbejder og arbejder hen imod at forbedre samrådet ved i givet fald at fremme tilbagemelding om kvaliteten og relevansen af de modtagne oplysninger.

(6) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen.

(7) EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010, om en udtalelse —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.03.2017
Anvendelsesdato i EU
06.04.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet