Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder for eksponeringer mot sentrale motparter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2241 av 6. desember 2017 om forlengelse av overgangsperioder for kapitalkrav for engasjementer mot sentrale motparter etter europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2241 of 6 December 2017 on the extension of the transitional periods related to own funds requirements for exposures to central counterparties set out in Regulations (EU) No 575/2013 and (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.6.2018)

Sammendrag av innhold
Forordning som utvider overgangsbestemmelsene for engasjementer mot sentrale motparter med ytterligere seks måneder til 15. desember 2018. Den aktuelle overgangsbestemmelsen ligger i EUs kapitalkravsregelverk for banker mv, forordning nr. 575/2013 (CRR) art. 497(2) og i EMIR, forordning nr. 648/2012 art. 89(5a). De samme overgangsbestemmelsene har tidligere også blitt forlenget, da i (EU) 2017/954.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har ikke vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet anser reglene som EØS-relevante og akseptable.

Vurdering
Bestemmelsen vil bli gjort gjeldende når den tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift, med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Reglene anses som EØS-relevante og akseptable. Det vil være behov for tekniske tilpasninger av ikrafttredelsesdato. Konstitusjonelt forbehold er knyttet til morrettsakten CRR.

Status
Reglene er vedtatt og trådte i kraft i EU desember 2017. De er til vurdering på EFTA-siden for innlemmelse i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.12.2017
Anvendelsesdato i EU
10.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet