Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder for eksponeringer mot sentrale motparter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2241 av 6. desember 2017 om forlengelse av overgangsperiodene for kapitalkrav vedrørende eksponeringer mot sentrale motparter som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2241 of 6 December 2017 on the extension of the transitional periods related to own funds requirements for exposures to central counterparties set out in Regulations (EU) No 575/2013 and (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) For at undgå forstyrrelser på de internationale finansmarkeder og for ikke at straffe institutter ved at pålægge dem højere kapitalgrundlagskrav i forbindelse med anerkendelsen af eksisterende centrale modparter (CCP'er) i tredjelande fastsættes der ved artikel 497, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 en overgangsperiode, i hvilken tredjelands-CCP'er, hos hvem institutter, der er etableret i Unionen, clearer transaktioner, af de pågældende institutter kan betragtes som kvalificerende centrale modparter.

(2) Forordning (EU) nr. 575/2013 ændrede Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår en række input til beregning af institutternes kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringer mod tredjelands-CCP'er. I henhold til artikel 89, stk. 5a, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal visse tredjelands-CCP'er i en begrænset periode indberette det totale beløb af initialmargenen, som de har modtaget fra clearingmedlemmerne. Denne overgangsperiode afspejler den periode, der er fastsat i artikel 497, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.

(3) Begge overgangsperioder skulle udløbe den 15. juni 2014.

(4) Ved artikel 497, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage en gennemførelsesretsakt med henblik på i undtagelsestilfælde at forlænge overgangsperioden vedrørende kapitalgrundlagskrav med seks måneder. Denne forlængelse bør også gælde tidsfristerne i artikel 89, stk. 5a, i forordning (EU) nr. 648/2012. Disse overgangsperioder er senest blevet forlænget til den 15. december 2017 ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/954.

(5) Af de CCP'er, der er etableret i tredjelande, og som indtil nu har ansøgt om anerkendelse henhold til artikel 25 forordning (EU) nr. 648/2012, er 29 CCP'er allerede blevet anerkendt af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed. Blandt disse er en CCP fra New Zealand blevet anerkendt på grundlag af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2274. Endvidere kan tre CCP'er fra Indien anerkendes på grundlag af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2269 (5). De resterende CCP'er fra tredjelande venter stadig på anerkendelse, og anerkendelsesprocessen vil ikke være afsluttet inden den 15. december 2017. Hvis overgangsperioden ikke forlænges, vil institutter etableret i Unionen (eller deres datterselskaber etableret uden for Unionen), som har eksponeringer for de resterende CCP'er fra tredjelande, opleve betydelige stigningeri kapitalgrundlagskravene for disse eksponeringer, hvilket potentielt kunne medføre, at disse institutter måtte trække sig tilbage som direkte deltagere i sådanne CCP'er, eller at de, i det mindste midlertidigt, måtte ophøre med at levere clearingtjenesteydelser til disse institutters kunder og dermed forårsage alvorlige forstyrrelser på de markeder, hvor disse CCP'er udøver aktiviteter.

(6) Derfor vil det behov for at undgå forstyrrelser af markeder uden for Unionen, som førte til de foregående forlængelser af overgangsperioden, der er omhandlet i artikel 497, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, fortsat gøre sig gældende efter udløbet af den forlængelse af overgangsperioden, der er omhandlet i gennemførelsesforordning (EU) 2017/954. Med en yderligere forlængelse af overgangsperioden burde institutter etableret i Unionen (eller datterselskaber heraf etableret uden for Unionen) kunne undgå en væsentlig skærpelse af kapitalgrundlagskravet som følge af en uafsluttet anerkendelsesproces for CCP'er, som på en holdbar og lettilgængelig måde leverer den særlige form for clearingtjenester, som institutter etableret i Unionen (eller datterselskaber heraf etableret uden for Unionen) kræver. Det er derfor passende at forlænge overgangsperioderne med yderligere seks måneder.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Bankudvalg —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.12.2017
Anvendelsesdato i EU
10.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet