Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om anvendelse av en preferansesats for inn- eller utgående pengestrømmer ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1230 av 31. mai 2017 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 hva angår reguleringstekniske standarder for ytterligere presisering av de objektive kriteriene som skal være oppfylt for tillatelse til å benytte en lavere uttaks-/ inntaksfaktor ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1230 of 31 March 2017 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards further specifying the additional objective criteria for the application of a preferential liquidity outflow or inflow rate for cross-border undrawn credit or liquidity facilities within a group or an institutional protection scheme

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.11.2017)

Sammendrag av innhold
Reglene gir utfyllende bestemmelser til kapitalkravsregelverket for banker mv (CRR 575/2013). Reglene spesifiserer ytterligere de objektive kriteriene i artikkel 29 (2) og 34 (2) i delegert forordning (EU) 2015/61. Tillatelse til å benytte en lavere uttaks-/ inntaksfaktor ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter innen en gruppe eller en institusjonell sikringsordning (IPS), jf. artikkel 29 og 34 i kommisjonsforordning (EU) 2015/61, er begrenset til tilfeller, hvor den nødvendige sikring er innført, og kun med forhåndsgodkjennelse fra kompetente myndigheter. Disse beskyttelsene er fastsatt i artikkel 29 nr. 2 og 34 (2) i delegert forordning (EU) 2015/61 når det gjelder ytterligere objektive kriterier som skal oppfylles i forbindelse med disse transaksjonene. Disse beskyttelsene bør nærmere spesifiseres for å tydelig definere betingelsene for deres overholdelse.

Det bør sikres at tillatelse til å benytte lavere uttaks-/ inntaksfaktor ikke truer likviditeten til likviditetstilbyderen, og at det effektivt reduserer overholdelse av LCR til likviditetsmottakeren.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når for ordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon (dvs at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk forskrift, med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen). Dette vil dog ikke gjøres før både kapitalkravsforordningen (575/2013) og delegert forordning (2015/61), som denne rettsakten endrer, er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Forbehold om Stortingets samtykke gjelder morrettsakten CRR.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det antas at disse endringsbestemmelsene ikke vil medføre økonomiske eller adminstrative konsekvenser.

Vurdering
Eneste EØS tilpasningstekst antas å være dato for ikrafttedelse

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
31.05.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.05.2017
Anvendelsesdato i EU
28.07.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet