Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilsynsrapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1443 av 29. juni 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om tekniske gjennomføringsstandarder gjennomføring av tekniske standarder med hensyn til tilsynsrapportering for institutter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1443 of 29 June 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regards to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.11.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til regelverket om kapitalkrav for banker og andre kredittinstitusjoner (CRR). Forordningen innebærer en endring av teknisk standard for tilsynsmessig rapportering (680/2014). Endringene gjelder rapportering av Finansiell informasjon (FINREP).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift (dvs at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og adminstrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Ingen merknader.

Vurdering
Reglene anses EØS-relevante og akseptable.

Forbehold om stortingets samtykke gjelder morrettsakten, rettsakt. 575/2013.

Andre opplysninger
Endringene tas inn i rapporteringsskjemaer og veiledninger.

Status
De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EBA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.06.2017
Anvendelsesdato i EU
01.01.2018
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet