Kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/2096 av 15. november 2017 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy

Commission Directive (EU) 2017/2096 of 15 November 2017 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of life vehicles

Siste nytt

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 16.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) I artikel 4, stk. 2, litra a), i direktiv 2000/53/EF forbydes det at anvende bly, kviksølv, cadmium eller hexavalent chrom i materialer eller komponenter, der benyttes i køretøjer, der markedsføres efter 1. juli 2003.

(2) Bilag II til direktiv 2000/53/EF indeholder en liste med materialer og komponenter, der er undtaget fra forbuddet i direktivets artikel 4, stk. 2, litra a). Under hensyntagen til den tekniske og videnskabelige udvikling ændres nævnte bilag regelmæssigt, og undtagelse 2c), 3 og 5 vedrørende anvendelsen af bly skal revideres.

(3) En vurdering af den tekniske og videnskabelige udvikling viste, at anvendelsen af bly fortsat er uundgåelig for de materialer og komponenter, der er omfattet af undtagelse 2c). Aktuelle oplysninger tyder dog på, at blyerstatninger kan fremskaffes til disse materialer og komponenter i den nære fremtid. For visse materialer og komponenter forventes blyerstatninger at kunne fremskaffes tidligere end for andre, og det er derfor hensigtsmæssigt at opdele undtagelse 2c) i to underpunkter med forskellige revisionsdatoer under hensyntagen til fremskridtet i udviklingen af sådanne erstatninger.

(4) Vurderingen af den tekniske og videnskabelige udvikling viste også, at anvendelsen af bly fortsat er uundgåelig for de materialer og komponenter, der er omfattet af undtagelse 3. Der eksisterer mulige erstatninger, men de skal først udvikles yderligere. Der bør derfor fastsættes en ny revisionsdato for samme undtagelse under hensyntagen til fremskridtet i udviklingen af erstatninger.

(5) Vurderingen af den tekniske og videnskabelige udvikling viste, at der for nogle materialer og komponenter, der er omfattet af undtagelse 5, allerede findes blyerstatninger, men disse er ikke anvendelige i alle de køretøjer, der er omfattet af undtagelsen. Anvendelsen af bly er fortsat uundgåelig for de materialer og komponenter, der er omfattet af undtagelse 5. Undtagelsen bør derfor opdeles i to underpunkter. For de materialer og komponenter, som der findes erstatninger for, bør der fastsættes en udløbsdato for undtagelsen, som giver tilstrækkelig tid til at sikre, at anvendelsen af bly er undgåelig i alle de pågældende køretøjer. Der bør derfor fastsættes en ny revisionsdato for den undtagelse, der omfatter materialer og komponenter, i hvilke anvendelsen af bly er uundgåelig, under hensyntagen til fremskridtet i udviklingen af erstatninger.

(6) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 39 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
04.07.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.11.2017
Gjennomføringsfrist i EU
06.06.2018
Anvendelsesdato i EU
06.06.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet