Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om forbud mot perfluorerte silaner i spray til forbrukere

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/957 av 11. juni 2019 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)-silantriol og TDFA-derivater

Commission Regulation (EU) 2019/957 of 11 June 2019 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl) silanetriol and TDFAs

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.1.2019)

Sammendrag av innhold
Danmark har foreslått at det blir innført begrensninger i en ny post i REACH vedlegg XVII for stoffgruppen TDFAer (forkortelse for: (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl) silantriol og enhver av dets mono-, di- eller tri-O-(alkyl) derivativer). Forslaget er vurdert av ECHAs komiteer for risikovurdering (RAC) og sosio-økonomiske konsekvenser (SEAC), og ECHAs anbefaling ble sendt til EU-kommisjonen i desember 2017. Forslaget er at det for sprayprodukter til den generelle befolkningen blir innført en grenseverdi på 2 ppb av disse stoffene (alene eller i kombinasjon) hvis sprayproduktene inneholder organiske løsemidler. Det blir også foreslått spesiell advarselsmerking og opplysninger i sikkerhetsdatabladet på sprayprodukter til profesjonell bruk. Bakgrunnen for forslagene er at innånding av en kombinasjon av TDFAer og organiske løsemidler kan forårsake akutt skade på lungene. Forslaget ble vurdert av RAC og SEAC før ECHA oversendte det til EU-kommisjonen.

Status
Forslaget er stemt over i REACH-komiteen, komitologikomite for CLP og REACH og sendt på høring til EUs råd og parlament til 16. april 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.06.2019
Anvendelsesdato i EU
02.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet