Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av og begrensninger for kjemikalier (REACH)

(Draft) Commission Regulation amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 9.1.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Stoffet 1-brompropan (n-propylbromid) opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme forordning.

(2) Stoffet diisopentylphthalat opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme forordning.

(3) Stoffet 1,2-benzendicarboxylsyre, di-C6-8-forgrenede alkylestere, C7-rige, opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme forordning.

(4) Stoffet 1,2-benzendicarboxylsyre, di-C7-11-forgrenede og lineære alkylestere, opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme forordning.

(5) Stoffet 1,2-benzendicarboxylsyre, dipentylester, forgrenet og lineær, opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme forordning.

(6) Stoffet bis(2-methoxyethyl)phthalat opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme forordning.

(7) Stoffet dipentylphthalat opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme forordning.

(8) Stoffet N-pentyl-isopentylphthalat opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme forordning.

(9) Når stoffet anthracenolie indeholder en vis procentdel benzo[a]pyren, opfylder det kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende (kategori 1 B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra a), i samme forordning. Stoffet er også persistent, bioakkumulerende og toksisk samt meget persistent og meget bioakkumulerende i henhold til kriterierne i bilag XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til nævnte forordning fastsat i artikel 57, litra d) og e), i samme forordning.

(10) Stoffet beg, kultjære, højtemperaturs-, opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende (kategori 1 B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra a), i samme forordning. Stoffet er også persistent, bioakkumulerende og toksisk samt meget persistent og meget bioakkumulerende i henhold til kriterierne i bilag XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til nævnte forordning fastsat i artikel 57, litra d) og e), i samme forordning.

(11) Stofgruppen 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxyleret (der omfatter veldefinerede stoffer og stoffer med ukendt eller variabel sammensætning, komplekse reaktionsprodukter eller biologiske materialer (i det følgende benævnt "UVCB-stoffer"), polymerer og homologer) er stoffer, der via deres nedbrydning har hormonforstyrrende egenskaber, for hvilke der foreligger videnskabelig evidens for sandsynlige alvorlige virkninger for miljøet. De giver som sådan anledning til en tilsvarende grad af betænkelighed som andre stoffer opført i artikel 57, litra a)-e), i forordning (EF) nr. 1907/2006 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordningen, der er fastsat i artikel 57, litra f), i samme forordning.

(12) Stofgruppen 4-nonylphenol, forgrenet og lineær, ethoxyleret (herunder stoffer med en lineær og/eller forgrenet alkylkæde med et kulstofantal på 9 kovalent bundet i position 4 til phenol, ethoxyleret, der dækker UVCB-stoffer og veldefinerede stoffer, polymerer og homologer, som indbefatter en hvilken som helst af de individuelle isomerer og/eller kombinationer heraf) er stoffer, der via deres nedbrydning har hormonforstyrrende egenskaber, for hvilke der foreligger videnskabelig evidens for sandsynlige alvorlige virkninger for miljøet. De giver som sådan anledning til en tilsvarende grad af betænkelighed som andre stoffer opført i artikel 57, litra a)-e), i forordning (EF) nr. 1907/2006 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordningen, der er fastsat i artikel 57, litra f), i samme forordning.

(13) Disse stoffer er blevet identificeret og optaget på kandidatlisten i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006. Desuden har Det Europæiske Kemikalieagentur ("agenturet") i sine anbefalinger af 6. februar 2014 og 1. juli 2015 prioriteret disse stoffer med henblik på optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 i overensstemmelse med artikel 58 i samme forordning. Kommissionen har desuden modtaget oplysninger om de socioøkonomiske følger i de mange bemærkninger fra interessenter efter modtagelsen af agenturets femte anbefaling eller via en offentlig høring, der blev gennemført parallelt med agenturets offentlige høring om dets udkast til sjette anbefaling. Uanset de forelagte oplysninger bør stofferne optages i det pågældende bilag.

(14) De datoer, der er omhandlet i artikel 58, stk. 1, litra c), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1907/2006, bør i overensstemmelse med agenturets anbefalinger af 6. februar 2014 og 1. juli 2015 anføres. Disse datoer er blevet fastsat på grundlag af den tid, som det skønsmæssigt tager at udarbejde en ansøgning om godkendelse, under hensyntagen til de oplysninger, der foreligger om de forskellige stoffer, herunder de oplysninger, der er modtaget i løbet af den offentlige høring, jf. artikel 58, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1907/2006. Der er i det øjemed desuden taget hensyn til agenturets kapacitet til at behandle ansøgningerne inden for den tidsramme, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1907/2006, jf. artikel 58, stk. 3, i samme forordning.

(15) For hvert af de stoffer, der er opført i bilaget til denne forordning, er der ingen grund til, at den dato, der er omhandlet i artikel 58, stk. 1, litra c), nr. i), i forordning (EF) nr. 1907/2006, fastsættes til senere end 18 måneder efter den dato, der er omhandlet i artikel 58, stk. 1, litra c), nr. ii), i samme forordning.

(16) Artikel 58, stk. 1, litra e), sammenholdt med artikel 58, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1907/2006, foreskriver, at anvendelser eller kategorier af anvendelse kan undtages fra godkendelseskravet, forudsat at risikoen kontrolleres på tilfredsstillende vis på grundlag af eksisterende specifik EU-lovgivning, der pålægger mindstekrav vedrørende beskyttelse af menneskers sundhed eller miljøet. I overensstemmelse med de oplysninger, der er adgang til på nuværende tidspunkt, bør der ikke fastsættes undtagelser i henhold til nævnte bestemmelser.

(17) På grundlag af de oplysninger, der er adgang til på nuværende tidspunkt, bør der ikke fastsættes undtagelser for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling.

(18) På grundlag af de oplysninger, der er adgang til på nuværende tidspunkt, bør der ikke fastsættes undersøgelsesfrister for bestemte anvendelsesformål. I henhold til artikel 60, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1907/2006 skal fristen for fornyet vurdering fastlægges i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til bl.a. de risici, som stoffets anvendelser indebærer, de samfundsøkonomiske fordele ved dets anvendelse og analysen af alternativer eller en eventuel substitutionsplan fremsendt for de anvendelser, for hvilke der ansøges om tilladelse. I tilfælde, hvor der ikke findes egnede alternativer, begrænses risiciene ved anvendelsen af passende og effektive risikostyringsforanstaltninger, og når de fordele, der stammer fra anvendelsen, forventes at være store, som det kan være tilfældet ved anvendelse til fremstilling af lægemidler eller medicinsk udstyr, kan fristerne for fornyet vurdering være lange.

(19) For at undgå en for tidlig forældelse af produkter, som ikke længere fremstilles efter solnedgangsdatoen, der er omhandlet i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, skal nogle stoffer (som sådan eller i blandinger), der er medtaget i nævnte bilag, være til rådighed til produktion af reservedele til reparation af sådanne artikler, hvis disse artikler ikke kan fungere efter hensigten uden de pågældende reservedele, eller hvis nogle bilag XIV-stoffer (som sådan eller i blandinger) er nødvendige til reparation af sådanne artikler. Til dette formål bør ansøgninger om godkendelse til anvendelse af et bilag XIV-stof til fremstilling af sådanne reservedele og til reparation af sådanne artikler forenkles. De overgangsordninger, der finder anvendelse på de stoffer, der omfattes af disse anvendelser, bør udvides for at muliggøre vedtagelse af gennemførelsesforanstaltninger for sådanne forenklede ansøgninger om godkendelse.
(20) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor ændres.

(21) N,N-dimethylformamid (DMF) opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme forordning. Det er desuden blevet identificeret og optaget på kandidatlisten i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, og agenturet har i sin anbefaling af 6. februar 2014 prioriteret dette stof med henblik på optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 i overensstemmelse med artikel 58 i samme forordning. DMF har samme iboende egenskaber som N,N-dimethylacetamid (DMAC) og N-methyl-2-pyrrolidon (NMP), og alle tre stoffer kan betragtes som potentielle alternativer med henblik på nogle af deres vigtige anvendelsesformål. NMP er omfattet af en igangværende begrænsningsprocedure i overensstemmelse med artikel 69 i forordning (EF) nr. 1907/2006. I betragtning af lighederne mellem de tre stoffer, både med hensyn til deres iboende egenskaber og deres anvendelse i industrien, og for at sikre en konsekvent reguleringstilgang finder Kommissionen det hensigtsmæssigt at udsætte afgørelsen om optagelse af DMF i bilag XIV, således som det allerede er sket for DMAC, da Kommissionen behandlede agenturets anbefaling af 17. januar 2013.

(22) Diazen-1,2-dicarboxamid (C,C'-azodi(formamid)) (ADCA) opfylder kriterierne for klassificering som et respiratorisk sensibiliserende stof (Resp. Sens.1). Under hensyntagen til alle foreliggende oplysninger om ADCA's iboende egenskaber samt om dets skadelige virkninger konkluderede agenturet, at det kan anses for et stof, for hvilket der foreligger videnskabelig evidens for sandsynlige alvorlige virkninger for menneskers sundhed, som giver anledning til en tilsvarende grad af betænkelighed som andre stoffer opført i artikel 57, litra a)-e), i artikel 57 i forordning (EF) nr. 1907/2006 og derfor opfylder de kriterier for optagelse i bilag XIV til denne forordning, der er fastsat i artikel 57, litra f), i samme forordning. Det er desuden blevet identificeret og optaget på kandidatlisten i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, og agenturet har i sin anbefaling af 6. februar 2014 prioriteret dette stof med henblik på optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 i overensstemmelse med artikel 58 i samme forordning. Anvendelserne af ADCA er meget forskellige og omfatter en bred vifte af forskellige fremstillingsindustrier, hvilket forventes at føre til meget komplekse ansøgninger om godkendelse. Da der hidtil kun er begrænsede erfaringer med behandling af ansøgninger om godkendelse, der omfatter en bred vifte af anvendelser, bør afgørelsen om optagelse af ADCA i bilag XIV indtil videre udsættes.

(23) Visse ildfaste keramiske fibre af aluminiumsilikat (Al-RCF) og ildfaste keramiske fibre af zirconiumaluminiumsilikat (Zr-RCF) opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra a), i samme forordning. De er desuden blevet identificeret og optaget på kandidatlisten i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, og agenturet har i sin anbefaling af 6. februar 2014 prioriteret dette stof med henblik på optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 i overensstemmelse med artikel 58 i samme forordning. De faktiske fibre fremstilles på et meget begrænset antal industrianlæg, og de transformeres generelt direkte inden for samme fremstillingsproces til artikler, der senere anvendes i en bred vifte af industrielt udstyr til højtemperaturisolering, som potentielt kan medføre betydelig eksponering af arbejdstagere. Anvendelse af artikler fremstillet af sådanne fibre er dog ikke betinget af godkendelse i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Med henblik på at træffe afgørelse om den mest relevante reguleringstilgang finder Kommissionen det hensigtsmæssigt indtil videre at udsætte afgørelsen om optagelse af Al-RCF og Zr-RCF i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006.

(24) Borsyre, dinatriumtetraborat (vandfrit), dibortrioxid og tetraborondinatriumheptaoxid (hydrat) opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksisk (kategori 1B) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og opfylder derfor de kriterier for optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006, der er fastsat i artikel 57, litra c), i samme forordning. De er desuden blevet identificeret og optaget på kandidatlisten i overensstemmelse med artikel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, og agenturet har i sin anbefaling af 1. juli 2015 prioriteret dette stof med henblik på optagelse i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 i overensstemmelse med artikel 58 i samme forordning. Anvendelserne af disse stoffer er desuden meget forskellige og omfatter en bred vifte af forskellige fremstillingsindustrier, hvilket forventes at føre til meget komplekse ansøgninger om godkendelse. Da der hidtil kun er begrænsede erfaringer med behandling af ansøgninger om godkendelse, der omfatter en bred vifte af anvendelser, bør afgørelsen om optagelse af disse stoffer i bilag XIV indtil videre udsættes.

(25) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
09.01.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet