Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om råtnerest

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg V til europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH)

(Draft) Commission Regulation amending Annex V to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.3.2019)

Sammendrag av innhold
Forslaget innebærer å endre vedlegg V post 12 i REACH. Reach vedlegg V fastsetter kriterier som unntar nærmere angitte stoffer fra registreringsplikten i henhold til artikkel 2(7)(b). Stoffer som omfattes av vedlegg V skal unntas fra registrering av stoffer (avdeling II), etterfølgende bruker (avdeling V) og evaluering (avdeling VI) fordi registrering av disse stoffene anses som unødvendig eller uhensiktsmessig.

Post 12 i vedlegg V unntar biogass og kompost fra registrering. Biogass og kompost dannes gjennom samme prosess som råtnerest/biorest (digestate). Kommisjonen foreslår at råtnerest blir unntatt registrering ved at post 12 utvides til også å gjelde dette. De viser til at det ikke har kommet noen registreringer av råtnerest, og ønsker å klargjøre den juridiske statusen blant annet med tanke på tilsyn. Råtnerest vil unntas fra registreringsplikten på samme grunnlag som de ekstisterende unntakene for kompost og biogass. Denne endringen av vedlegg V vil forhindre usikkerhet og forvirring hos produsenter og forbrukere av råtnerest, i tillegg til tilsynsmyndigheter.

Status
Forslaget er stemt over i REACH-komiteen, komitologikomite for CLP og REACH, og sendt på høring til EUs råd og parlament til 27. mai 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet