Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til kreftframkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske stoffer (CMR-stoffer), utstyr omfattet av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745, persistente organiske forbindelser, visse stoffer og blandinger i væskeform, nonylfenol og testmetoder for azofargestoffer

(IDraft) Commission Implementing Regulation amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), as regards carcinogenic, mutagenic or reproductive toxicant (CMR) substances, devices covered by Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council, persistent organic pollutants, certain liquid substances or mixtures, nonylphenol and testing methods for azocolourants

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 29.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.7.2020)

Sammendrag av innhold

Reach vedlegg XVII inneholder stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt. EU-kommisjonen har foreslått en forordning som endrer flere poster på vedlegg XVII.

Forbud mot CMR-stoffer i kjemikalier til den generelle befolkningen

Stoffer som er klassifisert av myndighetene som kreftfremkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) i kategoriene 1A og 1B er forbudt i kjemikalier som selges til den generelle befolkningen. Dette er hjemlet i postene 28, 29 og 30 i vedlegg XVII til Reach. Stoffene er listet opp på tilleggene 1-6 i vedlegg XVII i samsvar med hvilken CMR-klassifisering de har. Siden sist tilleggene ble oppdatert, har CLP-forordningen blitt oppdatert med nye klassifiseringer i forordningene 2018/1480 og 2020/217. Kommisjonen foreslår at CMR-stoffene i disse to forordningene blir oppført i tilleggene i vedlegg XVII til Reach, slik at disse stoffene også vil bli omfattet av omsetningsrestriksjonene i postene 28-30.

Overføring av restriksjoner fra Reach til forordningen om persistente organiske forbindelser

Tre stoffer er eller vil bli strengere regulert i forordningen om persistente organiske forbindelser ("POPs-forordningen") enn i Reach. Dette gjelder flammerhemmeren dekaBDE, PFOA og andre beslektede perfluorerte stoffer og pentaklorfenol. Kommisjonen foreslår derfor at postene med disse stoffene skal slettes fra Reach vedlegg XVII.

Unntak for medisinsk utstyr fra postene 28-30

Medisink utstyr er regulert i forordning 2017/745. Forordningen regulerer blant annet innholdet av CMR-stoffer i kategoriene 1A og 1B i visse typer utstyr. På bakgrunn av dette foreslår de å unnta medisinsk utstyr regulert av forordningen fra postene 28-30 i Reach vedlegg XVII.

Andre endringer

Kommisjonen foreslår også endringer i andre poster på vedlegg XVII. Den viktigste av disse er forslaget om å oppdatere en liste med analysemetoder for azofargestoffer. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i Reach-forordningen legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa.

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel. Det er spesielt positivt at stoffer som blir klassifisert på bakgrunn av CMR-egenskaper blir forbudt omsatt til den generelle befolkningen, og at regulering av PFOA, dekaBDE og pentaklorfenol blir tatt ut av Reach slik at det nå blir klart at det er den strengere reguleringen i POPs-forordningen som gjelder.

Status

EU-kommisjonen hadde forslaget til offentlig høring fram til 25. mai 2020, se lenken under "Annen dokumentasjon". 31. juli 2020: Det er flertall for forslaget i Reach-komiteen. Rettsakten er til vurdering ("scrutiny") i EUs råd og parlament til 29. oktober 2020.

 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
28.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet