Kjemikalieforordningen REACH: oppdatering av registreringer

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om registranters plikter om å oppdatere sine registreringer under europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)

(In preparation) Commission Implementing Regulation on the duties placed on registrants to update their registrations under Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.5.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2020)

Sammendrag av innhold
Ifølge Reach artikkel 22 har registranter plikt til å oppdatere registreringene "uten ugrunnet opphold". Erfaring viser at registrantene ikke overholder denne plikten. Forslaget fra EU-kommisjonen er en gjennomføringsforordning som utdyper og presiserer kravene til oppdatering, spesielt i form av tidsfrister for når registreringer må være oppdatert etter at de ulike endringene som er oppført i artikkel 22 har skjedd.

Status
EU-kommisjonen hadde forslaget ute på offentlig høring 18 desember 2019 til 15 januar 2020, se lenken under "Annen dokumentasjon".

Medlemslandene diskuterer forslaget i Reach-komiteen, som er komitologikomite for Reach.

Lenker

Kommisjonens forslag

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
22.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet