Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av diisocyanater

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til vedlegg XVII (diisocyanater)

(In preparation) Commission Regulation amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII (diisocyanates)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.6.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.11.2019)

Sammendrag av innhold
Tyskland har foreslått at en restriksjon blir innført på Reach vedlegg XVII for stoffgruppen diisocyanater. Diisocyanater er sensibiliserende, og har enten en harmonisert klassifisering som Resp. Sens. 1 og eventuelt også Skin Sens. 1, eller er klassifisert som dette av leverandørene. Formålet med restriksjonen er å hindre at arbeidstakere utvikler respiratorisk hypersensitivitet, hovedsakelig astma, og andre luftveislidelser.

Forslaget inneholder både en grense for diisocyanater i stoffblandinger på 0,1 %, detaljerte krav til opplæring av arbeidstakere som kan bli eksponert for diisocyanater og krav til tiltak som skal settes i verk for å redusere eksponeringen. Restriksjonsforslaget er vurdert av risikovurderingskomiteen i kjemikaliebyrået Echa (Rac) og komiteen for sosioøkonomisk analyse (Seac), se lenken over for komiteenes opinioner.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (Reach-forskriften) i 2008. Nye Reach-rettsakter gjennomføres i norsk rett ved endringer i Reach-forskriften.

Status
Rettsakten blir fortsatt diskutert i komitologikomiteen for Reach.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
29.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet