Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier

(Draft) Commission Regulation amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 20.1.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.1.2018)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). CLP-forordningen erstattet direktivene 67/548/EØF om klassifisering og merking av stoffer og 1999/45/EF om klassifisering og merking av stoffblandinger. Gjennom forordning (EU) xxxx/xxx (11. tekniske tilpasning) endres CLP-forordningen følgende; nasjonale kjemiske navn (ikke norsk) skal inkluderes i CLP, vedlegg VI. Den 11. tekniske tilpasningen til CLP endrer listen i vedlegg VI del 3 i CLP. Denne listen inneholder stoffer som har en harmonisert klassifisering og merking.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Nye CLP-rettsakter gjennomføres ved endringer i CLP-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten nødvendiggjør endringer i CLP-forskriften. De økonomiske konsekvensene av endringene er vurdert til å ikke være vesentlige.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten vil bli omfattet av hurtigprosedyren. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel under SU H/K. Utkast til norsk gjennomføringsforskrift og høringsnotat legges ut på Miljødirektoratet sine hjemmesider. Norge deltar i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeid med gjennomføring og utvikling av CLP-regelverket, herunder faglige innspill og som ansvarlig for stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter. Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet (Competent Authority) for CLP i Norge.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble stemt over i REACH-komiteen 10. mai 2017, scrutiny-fristen gikk ut 21. oktober 2017, mens siste frist for landene for å sjekke språkversjonene var 22. desember 2017.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
10.05.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet