Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

(Draft) Commission Regulation amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 21.7.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Tabel 3.1 og 3.2 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 indeholder listen over harmoniseret klassificering og mærkning af farlige stoffer, men kun på engelsk hvad angår alle forordningens sprogudgaver.

(2) Den 2. december 2008 forpligtede Kommissionen sig til at sikre, at de kemiske navne, der svarer til den internationale kemiske identifikation i tabel 3.1 og 3.2 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, offentliggøres på samme sprog som de sprogudgaver, på hvilke forordningen er offentliggjort.

(3) Tabel 3.1 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 er blevet ændret flere gange for at afspejle den tekniske og videnskabelige udvikling ved at tilføje, slette og ændre stoffer eller deres klassificering. For at tage hensyn til disse forandringer og for at sikre, at alle kemiske navne i tabel 3.1 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 angives på det sprog, på hvilket forordningen er offentliggjort, vil tabel 3.1 til dels blive erstattet.

(4) I henhold til undtagelsen , der gælder for oversættelsen til irsk af retsakter, der ikke er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab, bør de kemiske navne i tabel 3.1 i bilag VI ikke oversættes til irsk.

(5) Tabel 3.2 indeholder en liste over harmoniseret klassificering og mærkning af farlige stoffer baseret på de kriterier, der er anført i bilag VI til Rådets direktiv 67/548/EØF , der er ophævet med virkning fra 1. juni 2015. Som følge heraf vil tabel 3.2 udgå i henhold til artikel 1, stk. 2, i Kommissionens forordning (EU) nr. 2016/1179 med virkning fra 1. juni 2017. Den tabel bør derfor ikke ændres. Som følge deraf er tabel 3.1 blevet omdøbt til tabel 3 i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning (EU) 2017/776 med virkning fra 1. juni 2017.

(6) Leverandører bør gives tilstrækkelig tid til at tilpasse mærkningen og emballeringen af stoffer og blandinger til de nye bestemmelser vedrørende oversættelse og til at sælge eksisterende lagre.

(7) Leverandører bør have mulighed for at anvende forordningen inden dens anvendelsesdato for at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og for miljøet og for derigennem at tilvejebringe tilstrækkelig fleksibilitet for leverandører.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
10.05.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet