Konsesjonskontraktsdirektivet: justering av terkselen for konsesjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1827 av 30. oktober 2019 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU med hensyn til terkselen for konsesjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1827 of 30 October 2019 amending Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the threshold for concessions

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved afgørelse 2014/115/EU godkendte Rådet protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud ("aftalen"), som blev indgået inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen. Aftalen er et plurilateralt instrument, hvis formål er gensidigt at åbne markederne for offentlige udbud blandt parterne. Den finder anvendelse på enhver indkøbskontrakt til en værdi af mindst de beløb ("tærskelværdier"), der er fastsat i aftalen og udtrykt i særlige trækningsrettigheder.

(2) Direktiv 2014/23/EU skal bl.a. gøre det muligt for de ordregivende enheder og ordregivende myndigheder, der anvender direktivet, samtidig at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. I henhold til artikel 9, stk. 1, i direktiv 2014/23/EU skal Kommissionen hvert andet år kontrollere, at den tærskelværdi for koncessioner, der er fastsat i artikel 8, stk. 1, i nævnte direktiv, svarer til den tærskelværdi, der er fastsat i aftalen. Eftersom værdien af den tærskel, der beregnes i henhold til artikel 9, stk. 1, i direktiv 2014/23/EU, afviger fra værdien af den tærskel, der er fastsat i artikel 8, stk. 1 , i nævnte direktiv, er det nødvendigt at justere denne tærskelværdi.

(3) Direktiv 2014/23/EU bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.10.2019
Anvendelsesdato i EU
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet