Kontroll av forekomst av mykotoksiner i matvarer før eksport fra tredjeland: endringsbestemmelser om peanøtter fra USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1269 av 13. juli 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/949 når det gjelder tilbaketrekking av jordnøtter (peanøtter) fra USA fra listen over godkjent pre-eksportkontroll med hensyn til aflatoksiner

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1269 of 13 July 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2015/949 as regards withdrawal of groundnuts (peanuts) from the United States of America from the list of approved pre-export checks as regards aflatoxins

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 25.8.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.8.2017)

Sammendrag av innhold
Grunnrettsakten, forordning (EU) 2015/949, gir et samlet regelverk angående pre-eksportkontroll av produkter før de eksporteres til EU/EØS. Pre-eksportkontroll regelverket kom på plass for å sikre bedre flyt i importen av næringsmidler som det har vært knyttet usikkerhet til på grunn av risiko knyttet til aflatoksiner (muggsopp). Gjennom en pre-eksportkontroll i avsenderstaten sikrer man at næringsmidlene er trygge og dermed kan man redusere importkontrollen på disse produktene. Første mottakerstat innen EU/EØS skal deretter gjennomføre en fysisk kontroll av < 1 % (under 1 %) av forsendelsene.

Frem til nå har jordnøtter (peanøtter) og mandler fra USA, samt hvete og hvetemel fra Canada vært omfattet av dette regelverket om pre-eksportkontroll.

Rettsakten 2017/1269 fjerner jordnøtter (peanøtter), og avledede produkter, fra USA fra listen i vedlegg I som angir hvilke produkter som kan kontrolleres før eksport for å sikre en mer smidig importprosess inn til EU/EØS.

Begrunnelsen for dette tiltaket er at det i løpet av de siste årene har blitt funnet aflatoksiner i forsendelser med jordnøtter (peanøtter) fra USA. På grunn av denne vedvarende utfordringen, med ingen forbedring, har kommisjonen besluttet å fjerne peanøttene fra USA fra denne ordningen med pre-eksportkontroll. Dermed skal dette produktet nå kontrolleres etter det generelle importregelverket.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 26. juni 2015 nr. 807 om redusert kontroll ved import av næringsmidler som har vært kontrollert før eksport.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det har vært direkteimport av jordnøtter fra USA de siste årene og importen fordeler seg slik. I 2015 - 114 forsendelser, fordelt på seks importører og 3214 tonn, 2016 - 124 forsendelser, fordelt på fire importører og 3792 tonn, 2017 - 91 forsendelser hittil i år, fordelt på fire importører og 2557 tonn. Ved at denne ordningen om pre-eksportkontroll opphører for dette produktet vil importørene måtte medregne økte kostnader i forbindelse med gjennomføring av økt grensekontroll av dette produktet. Dette vil også medføre et merarbeid for Mattilsynet i forbindelse med gjennomføringen av denne kontrollen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Fjerningen av jordnøtter (peanøtter) fra USA fra listen over hvilke produkter som er godkjent for pre-eksportkontroll, og dermed en forenklet importprosess, fremstår som fornuftig i forhold til å ivareta befolkningens sikkerhet i forhold til mattrygghet. Rettsakten fremstår også som formålstjenlig.

Produktet jordnøtter (peanøtter) fra USA vil etter hvert bli tatt inn i forordning (EU) nr. 884/2014 om aflatoksinkontroll, slik at kontrollen vil være i samme spor som andre produkter som det er identifisert utfordringer med i forhold til aflatoksiner.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 13. juli 2017, med ikrafttredelse 17. juli 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.07.2017
Anvendelsesdato i EU
17.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.08.2017
Anvendes fra i Norge
02.08.2017