Kontroll med animalske produkter: unntaksbestemmelse for sjøsnegler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 505/2010 av 14. juni 2010 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om særlige bestemmelser for tilrettelegging av den offentlige kontroll av animalske produkter til konsum

Commission Regulation (EU) No 505/2010 of 14 June 2010 amending Annex II to Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific rules for the organisation of officials controls on products of animal origin intended for human consumption

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten må ses i sammenheng med kommisjonsforordning (EU) nr 558/2010 av 24. juni 2010 (se eget posisjonsnotat) som blant annet medfører at sjøsnegler (marine gastropoder) kan høstes fra ikke klassifiserte områder.

Rettsakten medfører at også sjøsnegler, i tillegg til kamskjell, omfattes av bestemmelsen om at offentlig kontroll, når høsting skjer utenfor klassifiserte områder, skal utføres på fiskeauksjoner, ekspedisjonssentraler og produksjonsanlegg. Sjøsnegler er ikke filtrerende organismer. Faren for akkumulering av mikroorganismer relatert til fekal forurensing er dermed fraværende.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 om særlige regler for gjennomføring av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (animaliekontrollforskriften.

Rettsakten medfører ikke vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for bransjen eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.06.2010
Anvendelsesdato i EU
05.07.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 473-474
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2011
Anvendes fra i Norge
04.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0505
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro