Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om eksport av dyr og varer og om transitt og omlasting

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 29. oktober 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2019/2124 med hensyn til offisiell kontroll ved grensekontrollstasjoner der forsendelser forlater Unionen, og visse bestemmelser vedrørende transitt og omlasting

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 29 October 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2019/2124 as regards official controls at the border control post where goods leave the Union and certain provisions on transit and transhipment

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 20.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjør endringer til forordning (EU) 2019/2124 som omhandler nærmere regler for videretransport, omlasting og transitt, inkludert regler om forsendelser som skal til NATO-baser og forsendelser som skal videre til skip i internasjonal fart.

Endringsrettsakten retter opp flere mindre elementer i 2019/2124 rettsakten, for å ta høyde for sporingsmuligheter når forsendelser flyttes fra lagre og ut av EØS-området eller til NATO- eller US militære-baser. Samt, sikre at alle typer forsendelser som kan utgjøre en risiko er omfattet av reglene i rettsakten.

Den største endringen er knyttet til Brexit og flyten av forsendelser mellom fastlands-Europa og Irland, der forsendelsene må transporteres via UK. Endringsrettsakten legger opp til en forenklet prosedyre for denne transporten fra en EU/EØS-stat til en annen EU/EØS-stat som går via en stat utenfor EØS-området. Det påpekes at Nord-Irland i denne sammenheng er vurdert som en del av EØS-området. Videre forenkles forhåndsmeldingsprosedyren og registeringen av gjennomført dokumentkontroll for disse forsendelsene for å korte ned på transitt-perioden og gjøre denne prosessen raskere for næringen. Den forenklede prosedyren skal gjelde etter utløpet av overgangsperioden som UK har ut 2020, dvs dette gjelder fra 01.01.2021

Bakgrunnen er behovet for å rette opp mindre språklige feil knyttet til grunnrettsakten 2019/2124, og forenkle reglene for transitt mellom fastlands-Europa og Irland, når forsendelsene går via UK. Dette skal bidra til at forsendelsene kommer seg raskere inn og ut av UK.

Endringene som gjøres til 2019/2124 er:

- art. 2(7), presisering i virkeområdet om at Nord-Irland er inkludert i benevningen EU/EØS-området

- art. 29, art. 31 og art. 32, presisering i forhold sertifikater og dokumenter som følger forsendelsene og hva som skal tilbake til grensekontrollstasjonene for å bekrefte at forsendelsene er sendt ut av EU/EØS

- art. 32 og 33 er endret til å også omfatte animalske produkter

- art. 33, endres for å sikre at informasjon om utsendelsen av forsendelsen blir meddelt til grensekontrollstasjonen der forsendelsen først ankom EØS-området eller varehuset den kom fra, enten via IMSOC eller ved påtegning av sertifikatet

- art. 35, er endret som samme måte som art. 35, bare dette gjelder forsendelser til går til NATO- eller US militære baser

- art. 36, presisering av pliktene til importøren når en forsendelse i transitt blir avvist av stat utenfor EØS

- art. 37, nytt punkt 4a, dekker forenklede regler for transitt via UK knyttet til Brexit. Forhåndsvarsling kan gjøres gjennom andre systemer enn IMSOC (som er plattformen som inneholder TRACES NT som benyttes ellers for forhåndsvarsling av forsendelser), dette inkluderer også informasjon som fremkommer av dokumentkontrollen som skal gjøres av forsendelsene.

Endringene vil tre i kraft 1. januar 2021, samtidig som at overgangsavtalen mellom EU og UK utløper.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift 9. mars 2020 nr. 711 om offentlig kontroll – krav til transporten ved import og transitt, forordning (EU) 2019/1666, forordning (EU) 2019/2124 og forordning (EU) 2019/2128. Det er etter Mattilsynets vurdering unødvendig å sende forskriftsendringen på høring, da dette regelverket er allerede fastsatt av EU og vil kunne enkelt informeres om via Mattilsynets nettsider.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes til ikke å medføre ikke noen større økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet, men bidrar til å klargjøre en rekke bestemmelser som kan særlig spare næringen for tid og penger.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Endringene som gjøres til forordning (EU) 2019/2124 fremstår som fornuftig og nødvendige for å sikre en riktig gjennomføring av disse reglene. Det har vært mangler i regelverket angående kontroll og sporbarhet med forsendelser som legges inn på lagre og som går til NATO- og US militærbaser eller ut av EØS-området.

Et viktig element i denne endringen er justeringen av reglene for forhåndsvarsling og dokumentkontroll i forhold til transitt og Brexit. For at forsendelsene ikke skal bli forsinket og skape kø, har kommisjonen kommet med et forenklet opplegg som ikke krever bruk av IMSOC (TRACES NT). Denne endringen vil bidra til å forenkle prosessen med å behandle forsendelser som skal videre til Irland.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er utarbeidet av Kommisjonen og til klarering i EU-systemet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet