Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratoier for fremmedstoffer i fôr og mat

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 som omhandler EU-referanselaboratorier for kontaminanter i fôr og mat

(Draft) Commission Regulation amending Annex VII to Regulation (EC) 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the EU reference laboratories in the field of contaminants in feed and food

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 20.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.1.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg VII til Forordning (EU) nr. 882/2004 (Kontrollforordningen). Endringen består i at det for forurensende stoffer i fôr og mat oppnevnes nye EU-referanselaboratorium og at referanselaboratoriumene får justert sine ansvarsområder.

De nye laboratoriene er:

• EU-referanselaboratorium for metaller og nitrogenforbindelser i fôr og mat: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, København, Danmark

• EU-referanselaboratorium for mykotoksiner og platetoksiner i fôr og mat: RIKILT (Stichting Wageningen Research), Wageningen, Nederland

• EU-referanselaboratorium for prosessfremkalte stoffer i fôr og mat: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, København, Danmark

• EU-referanselaboratorium for halogenerte persistente organiske miljøgifter (POPs) i fôr og mat: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Freiburg, Tyskland

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører behov for endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Det er etter Mattilsynets vurdering unødvendig å sende forordningen på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennom EØS-avtalen er vi forpliktet til å oppnevne nasjonale referanselaboratorium (NRL) tilsvarende EURL i EU. For forurensende stoffer har vi i dag flere ulike NRLer som dekker ulike forurensende stoffer, næringsmidler og fôr (NIFES, Veterinærinstituttet, NIBIO m.fl.), og disse og deres ansvarsområde vurderes løpende.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
25.09.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet