Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/714 av 28. mai 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med hensyn til bruk av elektronisk dokumentasjon for yteevnen til offentlig kontroll og andre offisielle aktiviteter og perioden for anvendelse av midlertidige tiltak

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/714 of 28 May 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2020/466 as regards the use of electronic documentation for the performance of official controls and other official activities and the period of application of temporary measures

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.5.2020. Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.5.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat regler for bl.a. medlemsstaternes kompetente myndigheders gennemførelse af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter. Ved forordningen tillægges Kommissionen også beføjelse til ved en gennemførelsesretsakt at vedtage hensigtsmæssige midlertidige foranstaltninger til begrænsning af risici for menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærden, hvis den har dokumentation for en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats kontrolsystem.

(2) For at tage højde for de særlige omstændigheder, der skyldes den aktuelle krise i forbindelse med coronavirussygdommen (covid-19), giver Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 medlemsstaterne mulighed for at anvende midlertidige foranstaltninger i forbindelse med offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter. Nævnte gennemførelsesforordning giver mulighed for, at offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter vedrørende officielle certifikater og officielle attester kan gennemføres i form af en elektronisk kopi af sådanne certifikater eller attester, på visse betingelser.

(3) For at sikre velfungerende handel bør det præciseres, at offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter kan gennemføres i form af en kopi af de originale certifikater eller attester, som er blevet leveret på elektronisk vis. Desuden bør det præciseres, at forpligtelsen til at fremlægge originalen af disse dokumenter så hurtigt som teknisk muligt ikke finder anvendelse, når den offentlige kontrol og andre officielle aktiviteter gennemføres på grundlag af elektroniske data, der er udarbejdet og indgivet i Traces-systemet (Trade Control and Expert System).

(4) Nogle medlemsstater har meddelt Kommissionen og de øvrige medlemsstater, at de alvorlige forstyrrelser i deres kontrolsystemer i forbindelse med covid-19-krisen, og vanskelighederne ved at gennemføre offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter vil vare ved efter den 1. juni 2020. For at adressere disse alvorlige forstyrrelser og sikre planlægningen og gennemførelsen af offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter i forbindelse med covid-19-krisen bør anvendelsesperioden for gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 forlænges indtil den 1. august 2020.

(5) Gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.05.2020
Anvendelsesdato i EU
02.06.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet