Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 24. juni 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til betingelsene for overvåking av ankomst av forsendelser av visse produkter fra ankomstgrensekontrollstedet til virksomheten på bestemmelsesstedet i Unionen

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 24 June 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards conditions for monitoring the transport and arrival of consignments of certain goods from the border control post of arrival to the establishment at the place of destination in the Union

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 24.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU)2017/625 er der fastsat regler for medlemsstaternes kompetente myndigheders offentlige kontrol af varer, der indføres til Unionen, til verifikation af, at EU-lovgivningen om agrofødevarekæden er overholdt.

(2) I artikel 47, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/625 specificeres visse kategorier af varer, der skal være omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolstedet for første ankomst til Unionen. Disse varer omfatter animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter og fødevarer, der indeholder både vegetabilske produkter og forarbejdede animalske produkter (sammensatte produkter).

(3) Når sendinger af visse varer omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/625 importeres til Unionen, skal deres transport fra ankomstgrænsekontrolstedet til virksomheden på bestemmelsesstedet og deres ankomst til deres bestemmelsessted i Unionen i henhold til EU-lovgivningen i visse tilfælde overvåges for at forebygge risici for folke-og dyresundheden.

(4) Ved Rådets direktiv 97/78/EF er der fastsat bestemmelser om tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for produkter, der indføres til Unionen fra tredjelande, og betingelser for transport af produkter, der i henhold til EU-lovgivningen skal overvåges fra ankomstgrænsekontrolstedet til virksomheden på bestemmelsesstedet. Disse bestemmelser foreskriver bl.a., at sendinger af sådanne produkter skal sendes fra ankomstgrænsekontrolstedet til virksomheden på bestemmelsesstedet under den kompetente myndigheds tilsyn i vandtætte køretøjer eller containere, der er plomberet af den kompetente myndighed.

(5) For så vidt angår visse animalske biprodukter, der ikke er bestemt til konsum, foreskrives det i Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 desuden, at transporten af sendinger af sådanne biprodukter gennemføres i overensstemmelse med reglerne i direktiv 97/78/EF. Disse animalske biprodukter omfatter visse blod og blodprodukter, foder til selskabsdyr, bortset fra råt foder til selskabsdyr, afsmeltet fedt, der importeres til anvendelse uden for foderkæden for opdrættede dyr, horn og hornprodukter, bortset fra hornmel, samt hove og hovprodukter, bortset fra hovmel, til fremstilling af organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler.

(6 )I EU-retten er der også fastsat bestemmelser om overvågningaf sendinger af vildtlevende hårvildt med skind i overensstemmelse med reglerne for gennemførelse af særlig offentlig kontrol, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 77, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/625, og, i overensstemmelse med reglerne for yderligere folkesundhedsmæssige betingelser, af animalske produkter og fødevarer, der indeholder både vegetabilske produkter og forarbejdede animalske produkter ("sammensatte produkter"), som har oprindelse i og vender tilbage til Unionen efter nægtet indførsel af et tredjeland i overensstemmelse med artikel 77, stk. 1, litra h), i forordning (EU) 2017/625.

(7) Direktiv 97/78/EF blev ophævet ved forordning (EU) 2017/625 med virkning fra den 14. december 2019. Der bør derfor fastsættes regler for overvågning af transport og ankomst af sendinger af visse varer, der er omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/625, fra ankomstgrænsekontrolstedet til virksomheden på bestemmelsesstedet. Disse regler bør anvendes, hvis transporten fra ankomstgrænsekontrolstedet til virksomheden på bestemmelsesstedet i Unionen og ankomsten til bestemmelsesvirksomheden skal overvåges i henhold til EU-lovgivningen.

(8) For at sikre en effektiv overvågning af transport og ankomst af sendinger fra ankomstgrænsekontrolstedet indtil deres ankomst til virksomheden på bestemmelsesstedet bør varerne transporteres direkte til virksomheden på det bestemmelsessted, der er angivet i det fælles sundhedsimportdokument.

(9) For at forebygge risici for dyre-og folkesundheden bør varernes ankomst til virksomheden på det bestemmelsessted, der er angivet i det fælles sundhedsimportdokument ("bestemmelsessted"), overvåges. Den kompetente myndighed på ankomstgrænsekontrolstedet bør over for den kompetente myndighed med ansvar for at gennemføre offentlig kontrol på virksomheden på bestemmelsesstedet angive, at varerne har forladt grænsekontrolstedet og er på vej til virksomheden på det bestemmelsessted, der er angivet i det fælles sundhedsimportdokument. Hvis varerne ikke ankommer til virksomheden på bestemmelsesstedet, bør den kompetente myndighed på ankomstgrænsekontrolstedet og den kompetente myndighed med ansvar for virksomheden på bestemmelsesstedet iværksætte passende opfølgende foranstaltninger i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/625 med hensyn til den operatør, der er ansvarlig for sendingen.

(10) Bestemmelserne i denne forordning bør finde anvendelse, uden at det berører de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om toldtilsyn.

(11) Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 fastsætter de generelle regler for tidsfrister, datoer og tidspunkter for at sikre en ensartet anvendelse af EU-retten. Derfor bør de regler, der er fastsat i nævnte forordning, tages i betragtning ved beregningen af de tidsfrister, der er fastsat i nærværende forordning.

(12) Forordning (EU) 2017/625 finder anvendelse fra den 14. december 2019. De regler, der fastsættes ved nærværende forordning, bør derfor også anvendes fra denne dato —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet