Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/838 av 17. mai 2017 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 når det gjelder fôr til visse økologiske akvakulturdyr

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/838 of 17 May 2017 amending Regulation (EC) No 889/2008 as regards feed for certain organic aquaculture animals

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.6.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer en artikkel i forordning (EF) nr. 889/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om fastsettelse av regler for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter. Rettsakten endrer regler for bruk av økologisk fôr til visse akvakulturdyr i fiskeyngelstadiet. Det er definert at fisk i innlandsvann, reker og tropisk ferskvannsfisk i hovedsak skal ha naturlig fôr når det er tilgjengelig. Det er påpekt at kun naturlig fôr ikke dekker næringsbehovet i fiskeyngelstadiet, og vil kunne innebære feilernæring og økt dødelighet. Det er derfor spesifisert at kravet i regelverket kun gjelder i tilvekststadiet.

Endring i artikkel 25 l (1) i forordning (EF) nr. 889/2008:

• Spesifiserer at kravet gjelder i tilvekstfasen («grown-out stages»), og ikke i fiskeyngelfasen

• Omfatter følgende fiskearter definert i vedlegg XIIIa) i henholdsvis avsnitt 6, 7 og 9:

- Økologisk fisk i innlandsvann - karpefamilien og andre beslektede arter innenfor rammen av polykultur, herunder abbor og gjørs

- Økologisk produksjon av reker og kreps

- Økologisk tropisk ferskvannsfisk

Merknader
Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringer som gjøres ved forordning (EU) 2017/838 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for norske virksomheter eller myndigheter.

Endringen som foreslås i rettsakten er for fiskearter som vurderes til å være av mindre betydning for Norge. Vi mener generelt at det er et grunnleggende viktig prinsipp å sørge for rammer i økologiregelverket som fremmer tilstrekkelig næringsgrunnlag for akvakulturdyr. Dette er vesentlig for god fiskehelse og fiskevelferd.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 17. mai 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
07.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.05.2017
Anvendelsesdato i EU
21.05.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet