Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/838 av 17. mai 2017 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 vedrørende fôrvarer til visse organiske akvakulturdyr

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/838 of 17 May 2017 amending Regulation (EC) No 889/2008 as regards feed for certain organic aquaculture animals

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EF) nr. 834/2007 fastsættes grundlæggende krav til økologisk produktion af akvakulturdyr, herunder krav til foder. Der er fastsat gennemførelsesbestemmelser til disse krav i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008.

(2) Ifølge artikel 15, stk. 1, litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 834/2007 skal fisk og krebsdyr fodres med foder, der opfylder deres ernæringsmæssige behov i de forskellige faser af deres udvikling.

(3) I artikel 25l i forordning (EF) nr. 889/2008 fastsættes specifikke bestemmelser om foder til visse akvakulturdyr, der er nævnt i samme forordnings bilag XIIIa, del 6, 7 og 9. De bestemmelser, der fastsættes i nævnte artikel, har til formål at sikre at det foder, der forekommer naturligt i det omgivende miljø, bliver prioriteret.

(4) Ifølge artikel 25l, stk. 1, i forordning (EF) nr. 889/2008, skal de pågældende dyr fodres med foder, der forekommer naturligt i damme og søer. Det er tilladt at anvende økologisk foder af vegetabilsk oprindelse eller tang, hvis det naturligt forekommende foder ikke er til stede i tilstrækkelige mængder, jf. artikel 251, stk. 2, i samme forordning. I nævnte forordnings artikel 25l, stk. 3, litra a) og b), fastsættes de maksimale grænser for fiskemel og fiskeolie i foder til gulhalet hajmalle og rejer, hvis det naturligt forekommende foder suppleres.

(5) Naturligt forekommende foder begrænses eller udelukkes helt på klækningsstadiet. Medlemsstaterne har tilkendegivet over for Kommissionen, at de bestemmelser for foder til rejer af Penaeidae-familien, især kæmpe tigerejer (Penaeus monodon), der er fastsat i artikel 25l, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 889/2008, vil føre til fejlernæring og øget dødelighed, hvis de i klækningsanlæg anvendes på dyr i de første ungstadier.

(6) Ifølge artikel 25l, stk. 1, i forordning (EF) nr. 889/2008 skal de pågældende dyr fodres med foder, der forekommer naturligt i damme og søer. Bestemmelsen i den nævnte artikel bør udelukkende gælde for de stadier, hvor dyrene holdes i damme og søer og ikke i klækningsanlæg, hvor det naturligt forekommende foder ikke er til stede i tilstrækkelige mængder. Dette er særlig relevant fra den 31. december 2016, da yngel af akvakulturdyr, der ikke er opdrættet efter økologiske produktionsmetoder, efter denne dato ikke længere må bringes ind i en økologisk bedrift, jf. artikel 25e, stk. 3, i forordning (EF) nr. 889/2008. Det var før denne dato tilladt at bringe et vist antal yngel af akvakulturdyr, der ikke er opdrættet efter økologiske produktionsmetoder, ind i en økologisk bedrift.

(7) Endvidere har ekspertgruppen med henblik på teknisk rådgivning om økologisk produktion (»EGTOP«), som blev oprettet ved Kommissionens afgørelse. 2009/427/EF, bekræftet, at de særlige bestemmelser i artikel 25l, stk. 3, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 889/2008 kun er hensigtsmæssige i videreopdrætsfasen. Ifølge EGTOP gør de grænseværdier for fiskemel og fiskeolie, der er fastsat i nævnte artikel, det ikke muligt at opfylde de ernæringsmæssige behov, som dyrene har i de første livsstadier i et klækningsanlæg.

(8) Kommissionen finder, at der er behov for at ændre de nuværende bestemmelser om foder til visse akvakulturdyr, idet det præciseres, at bestemmelserne kun gælder i videreopdrætsfasen. Kommissionen har i sin begrundelse for denne konklusion taget højde for dyrenes ernæringsmæssige behov i de forskellige faser af deres udvikling, jf. artikel 15, stk. 1, litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 834/2007, og har taget artikel 25l i forordning (EF) nr. 889/2008, hvis formål er at sikre en prioritering af det foder, der forekommer naturligt i det omgivende miljø, samt EGTOP's udtalelser, i betragtning.

(9) Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor ændres.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
07.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.05.2017
Anvendelsesdato i EU
21.05.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet