Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i næringsmidler og eksponering av forbrukere (2009-2011)

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1213/2008 av 5. desember 2008 om et samordnet flerårig EF-kontrollprogram for 2009, 2010 og 2011 for å sikre at maksimalgrenseverdiene for rester av plantevernmidler i og på vegetabilske og animalske næringsmidler overholdes og for å vurdere eksponering av forbrukerne for slike rester

Commission Regulation (EC) No 1213/2008 of 5 December 2008 concerning a coordinated multiannual Community control programme for 2009, 2010 and 2011 to ensure compliance with maximum levels of and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin

Siste nytt

EØS-komitevedtak 4.12.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.12.2009)

Sammendrag av innhold
Rettsakten inneholder et felles koordinert kontrollprogram for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler og fôr av vegetabilsk og animalsk opprinnelse for 2009, 2010 og 2011. Det angis en rekke stoff/næringsmiddelkombinasjoner som skal analyseres og hvor mange prøver de enkelte medlemsland skal ta av hvert næringsmiddel. I tillegg skal det tas 10 prøver av barnemat som inneholder hovedsakelig grønnsaker, frukt eller korn samt én av økologiske produkter. Grenseverdier for barnemat er ikke en del av regelverket for rester av plantevernmidler, men er satt i andre regelverk (barnematdirektivet).

I 2009 skal også egg og smør analyseres, mens det for 2010 foreslås å inkludere skinke og melk i tillegg. At animalske produkter inkluderes er nytt for 2009. Enkelte analyser kan bare utføres med ”single residue” metoder, noe som er dyrere og mer arbeidskrevende enn ”multi residue” metoder som vanligvis blir brukt. Forslag til kontrollprogram for 2009 skal sendes Kommisjonen og EFSA innen 31. september 2008 og resultatene skal rapporteres innen 31. august 2010.

Merknader
Kontrollprogrammet blir nå gitt i form av en forordning, mot tidligere ved en
rekommendasjon. Dette er en konsekvens av det nye regelverket på området. Norge har i
flere år inkorporert EU’s kontrollprogram i vårt overvåkningsprogram for rester av plantevernmidler og rapportert i henhold til EU’s rutiner. Forordningen må inkorporeres i norsk regelverk ved forskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget er forelagt Bioforsk Plantehelse, seksjon Pesticidkjemi som mener at der det er behov for nye analysemetoder, skal de kunne utvikles men at det vil kreve en del ressurser.

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget fornæringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Samtidig som programmet nå blir obligatorisk, er det også mye utvidet i forhold til tidligere. En del analyser er imidlertid frivillige for 2009 men obligatoriske fra 2010. Selv om det er en forordning som inneholder et 3-årig program, skal det diskuteres årlig og det er mulig å endre det.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Men da Norge ikke står på oversikten over hvor mange prøver som skal tas av det enkelte næringmiddel, må det utformes en tilpasningstekst som sier at Norge skal ta like mange prøver som de minste medlemslandene, dvs. 12 for hver single residue metode som benyttes og 15 for hver multiresidue metode. Mattilsynet foreslår derfor følgende tilpasningstekst til rettsakten:

The provisions of the Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with thefollowing adaptation:

In Annex II the following shall be added:

NO 12 (*)
15 (**)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.12.2008
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 98-106
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.12.2009
Anvendes fra i Norge
07.12.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1213
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro