Koordinering av offentlige trygdeordninger: prosedyrer for refusjon mellom institusjoner

Tittel

Beslutning nr. S9 av 20. juni 2013 om prosedyrer for refusjon mellom institusjoner i forbindelse med gjennomføringen av forordning (EF) nr. 883/2004 artiklene 35 og 41

Decision No S9 of 20 June 2013 concerning refund procedures for the implementation of Articles 35 and 41 of Regulation (EC) No 883/2004

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.01.2015)

Sammendrag av innhold
Beslutning nr. S9 gjelder prosedyrer for refusjon av helsetjenester mellom institusjoner i forbindelse med gjennomføringen av forordning (EF) nr. 883/2004 artiklene 35 og 41.

Beslutning nr. S9 erstatter tidligere Beslutning nr. S4 av 2. oktober 2009. Prosedyrene som fastsettes i beslutningen tilsvarer den tidligere beslutningen hva gjelder refusjon på grunnlag av faktiske utgifter (forordning (EF) nr. 987/2009 artikkel 62) og refusjon på grunnlag av faste beløp (forordning 987/2009 artikkel 63). Når det gjelder prosedyrene for nedbetaling og renter på forsinkede betalinger (forordning 987/2009 artikkel 68) er disse vesentlig utvidet. Videre er det tatt inn forskjellige bestemmelser om når krav om oppgjør må fremsettes, bestemmelser om når betaling skal anses å være gjort, bekreftelse for mottagelse av et krav om refusjon med mer.

Merknader
Beslutningen ble vedtatt av Den administrative kommisjon 20. juni 2013 med hjemmel i forordning (EF) nr. 883/2004 artikkel 72 bokstav a om administrative spørsmål og tolkningsspørsmål. Beslutningen vil ikke kreve endringer i forhold til norsk rett. Teksten er ifølge Kommisjonen relevant for EØS og EU/Sveits-avtalene. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader. Rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Status
EØS-komitéen vedtok innlemmelse i EØS-avtalen ved dens beslutning nr. 49/2014 av 8. april 2014, som trådte i kraft 9. april 2014. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til ESA.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.06.2013
Anvendelsesdato i EU
10.07.2013
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.02.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.04.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.04.2014
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
09.04.2014