Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 'Climbazole'

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/698 av 30. april 2019 om endring av vedlegg III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

Commission Regulation (EU) 2019/698 of 30 April 2019 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Stoffet 1-imidazolyl-1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-butan-2-one, som har fået navnet Climbazole under den internationale nomenklatur for kosmetiske bestanddele (INCI), er i øjeblikket tilladt som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter ved en maksimumskoncentration på 0,5 % i det brugsklare produkt. Det står opført under løbenummer 32 i bilag V til forordning (EF) nr. 1223/2009. I overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, litra d), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1223/2009 kan Climbazole også anvendes til anden brug end konserveringsmiddel i kosmetiske produkter inden for den koncentrationsgrænse, der er fastsat under løbenummer 32 i bilag V.

(2) Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (VKF) konkluderede på sit plenarmøde den 21.-22. juni 2018 i et tillæg til sine tidligere udtalelser om Climbazole , at Climbazole, under et samlet eksponeringsscenarie, er sikkert, når det anvendes som et konserveringsmiddel i ansigtscreme, hårlotion og fodplejeprodukter ved en maksimumskoncentration på 0,2 %, og når det anvendes som et konserveringsmiddel i shampoo, som afrenses, ved en maksimumskoncentration på 0,5 %.

(3) VKF konkluderede også, at Climbazole, under et samlet eksponeringsscenarie, er sikkert, når det anvendes som skælbekæmpende middel i shampoo, som afrenses, ved en maksimumskoncentration på 2 %.

(4) I lyset af tillægget er der er en potentiel risiko for menneskers sundhed ved anvendelse af Climbazole som konserveringsmiddel eller til anden brug end konservering ved de på nuværende tidspunkt tilladte maksimumskoncentrationer på 0,5 % i alle kosmetiske produkter. Anvendelsen af Climbazole som konserveringsmiddel bør derfor kun tillades i ansigtscreme, hårlotion, fodplejeprodukter og shampoo, der afrenses. Maksimumskoncentrationerne bør være 0,2 % for ansigtscreme, hårlotion og fodplejeprodukter, og 0,5 % for shampoo, der afrenses.

(5) Anvendelsen af Climbazole til andre formål end konservering bør begrænses til shampoo, der afrenses, når stoffet anvendes som skælbekæmpende middel. Ved denne anvendelse bør maksimumskoncentrationen være 2 %.

(6) Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor ændres.

(7) Industrien bør have tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de nye krav ved at foretage de nødvendige tilpasninger af deres produktformuleringer for at sikre, at kun produkter, der opfylder de nye krav, bringes i omsætning. Industrien bør også have tilstrækkelig tid til at trække produkter, der ikke opfylder de nye krav, tilbage fra markedet.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.04.2019
Anvendelsesdato i EU
27.05.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet