Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om overflatebehandlet titanoksyd i form av nanomateriale

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

(Draft) Commission Regulation amending Annex VI to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 11.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Titandioxid er på nuværende tidspunkt tilladt som UV-filter i kosmetiske produkter, herunder i form af nanomateriale. Titandioxid (nano) er opført under løbenummer 27a på listen i bilag VI til forordning (EF) nr. 1223/2009. Stoffet er tilladt i en koncentration på højst 25 % i det brugsklare produkt, bortset fra anvendelser, der kan medføre eksponering af slutbrugerens lunger via indånding, og under hensyntagen til de karakteristika, der er opført under løbenummeret.

(2) Karakteristikaene, der er opført under løbenummer 27a i bilag VI, vedrører titandioxids (nano) fysisk-kemiske egenskaber og de stoffer, der kan anvendes til overfladebehandling af titandioxid (nano).

(3) Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (VKF) konkluderede i en udtalelse af 7. marts 2017, revideret den 22. juni 2018 , at anvendelsen af de tre former af titandioxid (nano) under vurdering, som er overfladebehandlet med enten silica og cetylphosphat (op til henholdsvis 16 % og 6 %), alumina og mangandioxid (op til henholdsvis 7 % og 0,7 %) eller alumina og triethoxycaprylylsilan (op til henholdsvis 3 % og 9 %), kan betragtes som sikre til i brug i kosmetiske produkter beregnet til påføring på sund, intakt eller solskoldet hud. VKF tilføjede, at denne konklusion imidlertid ikke finder anvendelse på anvendelser, der kan medføre, at slutbrugerens lunger eksponeres for nanopartikler af titandioxid via indånding (såsom pulvere eller sprayprodukter).

(4) VKF konkluderede også, at ingredienserne i nogle produkttyper (f.eks. i læbestifter) kan blive indtaget utilsigtet. Der bør derfor tages hensyn til mangandioxids potentielle skadelige virkninger, hvis nanomaterialer, der er overfladebehandlet med mangandioxid, bruges i anvendelser, der kan medføre oral indtagelse.

(5) I lyset af VKF's udtalelse og med henblik på at tage hensyn til den tekniske og videnskabelige udvikling, bør de tre kombinationer af overfladebehandlinger med deres respektive koncentrationsgrænser, som vurderet af VKF, være tilladt til anvendelse med titandioxid (nano) som UV-filter, i henhold til de øvrige betingelser opført under løbenummer 27a i bilag VI til forordning (EF) nr. 1223/2009.

(6) Der er imidlertid en potentiel risiko for menneskers sundhed forbundet med indtagelse af mangandioxid. Derfor bør kombinationen af overfladebehandlinger med alumina og mangandioxid ikke være tilladt til anvendelse i læbeprodukter, da disse i nogen grad indtages. Desuden kan det under normale betingelser for anvendelse med rimelighed forudses, at forbrugere også påfører nogle ansigtsprodukter, så som solbeskyttelsesprodukter beregnet til påføring på ansigtet, på læberne. Påføring af ansigtsprodukter på læberne medfører i nogen grad indtagelse af produktet. Derfor bør ansigtsprodukter, der indeholder kombinationen af overfladebehandlingerne alumina og mangandioxid, være forsynet med en advarsel mod brugen af disse produkter på læberne.

(7) Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor ændres.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet