Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringforordning (EU) 2020/208 av 14. februar 2020 om endring og retting av forordning (EF) nr. 29/2009 om fastsettelse av krav til datalinjetjenester i Det felles europeiske luftrom

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/208 of 14 February 2020 amending Regulation (EC) No 29/2009 laying down requirements on data link services for the single European sky

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 29/2009 om fastlæggelse af krav til datalink-tjenester i det fælles europæiske luftrum skal der anvendes særlige operationelle metoder til udveksling af data mellem luftbåret udstyr og jordbaseret udstyr. Sådanne operationelle metoder skal gennemføres på en ensartet måde for at sikre interoperabilitet og homogene operationer.

(2) Eurocae ED-120 Standard for sikkerheds- og præstationskrav til lufttrafikkens datalink-tjenester i det kontinentale luftrum blev revideret for nylig med henblik på at fjerne enhver henvisning til downlinkmeldingen (DM) 89 »MONITORING [unit name] [frequency]«, som det kræves for at understøtte driften af datalink-tjenester. Den nuværende henvisning til ED-120 i forordning (EF) nr. 29/2009 afspejler ikke længere udviklingen i standarder og operationelle principper og er ikke længere hensigtsmæssig til at støtte driften af datalink-tjenester for certificerede luftfartøjer med forbedrede ATM-funktioner.

(3) De i forordning (EF) nr. 29/2009 fastsatte tekniske minimumsstandarder, som luftfartsoperatørerne skal overholde, bør derfor ændres.

(4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 127, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.02.2020
Anvendelsesdato i EU
08.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet