Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit: endringsbestemmelser om skrapesyke

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/10/EF av 22. mai 2001 om endring av rådsdirektiv 91/68/EØF med omsyn til scrapie

Directive 2001/10/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 amending Council Directive 91/68/EEC as regards scrapie

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 25.6.2002 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, norsk utgave)

1) I rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor Fellesskapet er det fastsett krav til dyrehelse med omsyn til scrapie, som òg omfattar marknadsføring av dyr.

2) Kommisjonen har motteke vitskaplege fråsegner, særleg frå Styringsutvalet for vitskaplege spørsmål, om fleire sider ved spongiforme encefalopatiar som kan overførast (TSE). Dei reglane som er fastsette i direktiv 91/68/EØF, bør reviderast i lys av desse fråsegnene.

3) Det bør fastsetjast føresegner for alle spørsmål som gjeld TSE, som særleg skal gjelde for produksjon og marknadsføring av levande dyr og produkt av animalsk opphav slik det er nemnt i artikkel 1 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier(5).

4) Dette direktivet har direkte innverknad på folkehelsa, og gjeld verkemåten til den indre marknaden. Det er difor føremålstenleg å nytte artikkel 152 nr. 4 bokstav b) i traktaten som rettsleg grunnlag for å vedta reglar for førebygging og kamp mot visse spongiforme encefalopatiar som kan overførast.

5) Direktiv 91/68/EØF bør difor endrast -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.11.1998
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.05.2001
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2001
Anvendelsesdato i EU
30.06.2001

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 23, 8.5.2003, p. 54-54
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.06.2002
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.06.2002
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.06.2002

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32001L0010
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro