Krav til import av halm og høy fra Ukraina og Hviterussland

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 494/2014 av 13. mai 2014 om endring av forordning (EF) nr. 136/2004 vedlegg V vedrørende importbetingelser og listen av stater opplistet i artikkel 9

Commission Implementing Regulation (EU) No 494/2014 of 13 May 2014 amending Annex V to Regulation (EC) No 136/2004 as regards import conditions and the list of countries referred to in Article 9 thereof

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.2.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten oppdaterer listen i vedlegg V over hvilke tredjestater som det er tillatt å importere halm og høy fra.

Artikkel 9 til forordning 136/2004 pålegger visse planteprodukter å måtte gjennomgå en dokumentkontroll og laboratoriekontroll ved import til EU/EØS. Oversikten over hvilke planteprodukter som omfattes av denne bestemmelsen er gitt i vedlegg IV til 136/2004. Per tid lister vedlegg IV opp to produkter: halm og høy.

Rettsakten 494/2014 fastsetter særlige krav til for importen av halm og høy fra Ukraina og Hviterussland. Import av halm og høy fra disse to statene er begrenset til å omfatte pelletert materiale som kanaliseres til forbrenningsformål. Dette kravet er begrunnet i dyrehelsesituasjonen i Hviterussland og Ukraina med hensyn til utbrudd av afrikansk svinepest. Tiltaket skal bidra til å redusere risiko for å spre smitte ved handel med halm og høy fra disse to statene.

Det er tillatt å importere halm og høy fra følgende tredjestater: Australia, Hviterussland, Canada, Sveits, Chile, Grønland, Island, New Zealand, Serbia, Ukraina, USA og noen deler av Sør-Afrika. For statene Hviterussland og Ukraina er det i tillegg kun tillatt å importere halm og høy i form av pellets som kun skal benyttes til forbrenning.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil kunne medføre noe administrativt merarbeid for Mattilsynet i forbindelse med kontroll av halm og høy fra Ukraina. For næringen vil en kontroll av disse produktene medføre økte kostnader knyttet til kontrollen som de må dekke. Det har ikke vært tillatt å importere halm eller høy fra Ukraina og derfor finnes det ikke tall i forhold til mengde på mulig import. Det har ikke vært noen import av halm eller høy fra Hviterussland de siste årene.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 30. november 2005 nr. 1347 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 136/2004 om fastsettelse av fremgangsmåtene for veterinærkontroller ved EØS grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringen i forhold til halm og høy fra Hviterussland og Ukraina som er gitt i rettsakten vil bidra til å sikre at det ikke importeres halm eller høy som kan utgjøre en smitterisiko ovenfor landdyr i EU/EØS, særlig når disse produktene kun tillates importert til brensel.

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.03.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.05.2014
Anvendelsesdato i EU
03.06.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 4-6
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.02.2017
Anvendes fra i Norge
08.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0494
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro