Krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 396/2013 av 30. april 2013 om endring av forordning (EU) nr. 1014/2010 om visse krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler

Commission Implementing Regulation (EU) No 396/2013 of 30 April 2013 amending Regulation (EU) No 1014/2010 as regards certain requirements for the monitoring of CO2 emissions from new passenger cars

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 16.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.6.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/396/EU om visse krav til overvåking av av CO2-utslipp fra nye personbiler, endrer forordning 1014/2010. Gjennomføringsvedtaket spesifiserer og endrer hvilke data som skal inngå i medlemsstatenes årlige rapporteringer. Hensikten er å harmonisere og forenkle måten dataene blir rapportert på, og gjøre det mulig for fabrikantene å verifisere disse dataene. Bagrunnen er erfaring med rapporteringene for årene 2010 og 2011.

Endringene medfører ingen endring i rapporteringsforpliktelser for Norge.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten
Forordning (EU) 396/2013 en gjennomføringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området
Det er ingen tilsvarende lovgivning eller politikk om overvåking og rapportering i Norge. Det vises til de vurderinger som er gjort i EØS-notat til forordningene 443/2009 og 1014/2010. Det er i dag ikke norsk regelverk som krever rapportering av registrerings- og CO2-data for personbiler til EU. Likevel har Norge fulgt opp rapporteringskravene i forordning 443/2009 og forordning 1014/2010 frivillig, så langt det er mulig med dagens datasystem for registrering av kjøretøy (Autosys).

Gruppering jf UD's mal og art 103-forbehold
Når det gjelder forordning 443/2009, så er er denne rubrisert i Gruppe 1 og det tatt 103-forbehold. Etter at 443/2009 er innlemmet i EØS-avtalen, antar Vegdirektoratet at avledede rettsakter (herunder forordningene 1014/2010, 429/2012 og 396/2013) blir å rubrisere i gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet. For avledede rettsakter antas det at 103-forbehold ikke er nødvendig.

Norsk gjennomføring
Det vises her generelt til de vurderinger som er gjort i EØS-notat til forordningene 443/2009 og 1014/2010, herunder spørsmålet om rubrisering i forhold til EU's mal og artikkel 103-forbehold.

Rettsakten er foreslått gjennomført i ny lov og forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler, implementering av EUs forordninger 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter. Rettsakten er planlagt å tas inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte 13. juni 2017.

Økonomiske og administrative konskekvenser
Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for transport, og er vurdert relevant og akseptabel for Norge.

Forordningene 443/2009 og 510/2011, samt avledede rettsakter, ble sendt på nasjonal høring den 10. februar 2016 med høringsfrist satt til 24. mars 2016.

Vurdering
Norge per i dag ingen bilprodusenter som blir berørt av forordningen. Norge rapporterer årlig tekniske data og antall nyregistreringer til EU i henhold til forordning 443/2009. Disse opplysningene blir likevel ikke inkludert i Kommisjonens beregninger av gjennomsnittlig utslipp for hver bilfabrikant.

Forordningen anses relevant og akseptabel for Norge.

Status
Fordningen ble vedtatt 30. april 2013 og trådte i kraft 8. mai 2013 (Oj 1.5 2013).

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.04.2013
Anvendelsesdato i EU
08.05.2013
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.11.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av forordning (EF) nr. 443/2009)
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet