Krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 396/2013 av 30. april 2013 om endring av forordning (EU) nr. 1014/2010 om visse krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler

Commission Implementing Regulation (EU) No 396/2013 of 30 April 2013 amending Regulation (EU) No 1014/2010 as regards certain requirements for the monitoring of CO2 emissions from new passenger cars

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.11.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.11.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/396/EU om visse krav til overvåking av av CO2 utslipp fra nye personbiler, endrer forordning 1014/2010. De viktigste endringene er at kravene i forordningen artikkel 5 "Prepration of data by Member States" gjøres vesentlig enklere. Både Art. 5 nr.1 og Art. 5 nr 2 utgår. Det betyr at beregnin av "fotavtrykk" utgår. Det gjøres også endringer for rapportering av personbiler som produseres i lite antall med nasjonal typegodkjenning eller individuell godkjenning. Her skal antallet av slike personbiler rapporteres. Annex til denne forordnigen erstatter annex I og IIks

Endringene medfører ingen endring i rapporteringsforpliktelser for Norge

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten.

Forordning (EU) 396/2013 en gjennføringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Gjeldende rett

Det er ingen tilsvarende lovgivning eller politikk om overvåking og rapportering i Norge

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området

Det vises til de vurderinger som er gjort i EØS-notat til forordningene 443/2009 og 1014/2010. Det er i dag ikke norsk regelverk som krever rapportering av registrerings- og CO2-data for personbiler til EU. Likevel har Norge fulgt opp rapporteringskravene i forordning 443/2009 og forordning 1014/2010 frivillig, så langt det er mulig med dagens datasystem for registrering av kjøretøy (Autosys).

Rettslige konsekvenser for Norge.

Det vises til vurderingene som er gjort i EØS-notat til forordningene 443/2009 og 1014/2010, herunder vurdering av mulig implementering i norsk rett. Denne rettsakten er en av foreløpig 6 avledete rettsakter under 443/2009 og to nye foreligger som forslag fra Kommisjonen.

Vedr administrative og økonomiske konsekvenser for Norge

Det vises her til vurderingene i EØS-notat for forordning 1014/2010. Det antas at forordningen verken vil ha økonmiske eller adminstrative konsekvenser for Norge og ingen økonomiske konsekvenser for privatpersoner.

Gruppering jf UD's mal og art 103-forbeholde

Når det gjelder forordning 443/2009, så er er denne rubrisert i Gruppe 1 og det tatt 103-forbehold. Etter at 443/2009 er innlemmet i EØS-avtalen, antar Vegdirektoratet at avledede rettsakter (herunder forordningene 1014/2010, 429/2012 og 396/2013) blir å rubrisere i gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet. For avledede rettsakter antas det at 103-forbehold ikke er nødvendig.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget har ikke vært på nasjonal høring.

Vurdering
Norge per i dag ingen bilprodusenter som blir berørt av forordningen. Norge rapporterer årlig tekniske data og antall nyregistreringer til EU i henhold til forordning 443/2009. Disse opplysningene blir likevel ikke inkludert i Kommisjonens beregninger av gjennomsnittlig utslipp for hver bilfabrikant.

Forordningen anses relevant og akseptabel for Norge.

Status
Fordningen ble vedtatt 30 April 2013 og trådte i kraft 8. mai 2013 (Oj 1.5 2013)

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
30.04.2013
Anvendelsesdato i EU
08.05.2013
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.11.2013
Parlaments-behandling
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet