Krav ved import av visse hovdyr til godkjente organisasjoner, institutter og sentra

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 780/2013 av 14. august 2013 om endring av kommisjonens forordning (EU) nr. 206/2010 om fastsettelse av lister over tredjeland, tredjelandsområder og deler av disse, som er godkjent med hensyn til import av visse dyr og ferskt kjøtt til Unionen, og krav med hensyn på utstedelse av veterinærsertifikater

Commission Implementing Regulation (EU) No 780/2013 of 14 August 2013 amending Commission Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification requirements

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 11.1.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 06.04.2015)

Sammendrag av innhold
Endringene gjelder innførsel fra tredjeland av ville hov- og klauvdyr til godkjente institusjoner, sirkus og utstillinger. Dette har til nå ikke vært regulert. Slik import har neppe et stort omfang til Norge i dag.

Ville hov- og klauvdyr til sirkus og utstillinger får de samme kravene som import av tilsvarende dyr til andre formål.

Dyr til godkjente institusjoner får egne regler. Med godkjente institusjoner menes her institusjoner som driver undervisning, vitenskapelig forskning eller som jobber med å bevare arter. Institusjonene skal være godkjent av landet det ligger i. I tillegg skal mottakerlandet vurdere om institusjonen i avsenderlandet oppfyller kravene i rettsakten og listeføre de institusjoner som blir benyttet.

Krav for import av ville hov- og klauvdyr til godkjente institusjoner:
• mottakerlandet har vurdert dyrehelserisikoen ved forsendelsen fra et listeført tredjeland (egne lister i forordningen),
• dyrene kommer fra en godkjent institusjon i avsenderlandet,
• karantene med vektorbeskyttelse på den godkjente institusjonen i avsenderlandet,
• direkte transport,
• dyrene oppfyller og følges av veterinærsertifikat (egne helsesertifikat med tilpassende krav i forordningen).

Det kan gis unntak fra andre og tredje punkt ved spesielle behov, f.eks bevaring av truet dyreart.

Tidligere tilleggsgarantier med hensyn på infeksiøs bovin rhinotrakeitt, skrapesjuke og Aujezkys sykdom er ikke videreført hverken for EU landene eller Norge. Kravet med hensyn på Aujeszkys sykdom er videreført som et generelt krav, ikke som tilleggsgaranti.

Endringene følger av forordning (EU) nr. 780/2013.

Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr, forskrift 20 februar 2004 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler og forskrift 20. februar 2004 om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sær, egg og embryo til og fra godkjente anlegg.

Økonomiske eller administrative konsekvenser:
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Det er neppe aktuelt med slik import i dag, det er et smalt område og slike dyr er trolig dyre å importere uavhengig av omkostninger på grunn av regelverket. Dersom det allikevel skulle bli aktuelt med slik import vil vurderingen av forholdene i tredjeland kunne være en utgift for Norge. Det vil i så fall være snakk om en engangsutgift per import.

Rettsakten tilhører Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har spilt inn til EU- kommisjonen at det ville vært ønskelig at oppgaven med å vurdere dyrehelserisikoen hos institusjoner i tredjestater lå hos kommisjonen, snarere enn hos hvert enkelt medlemsland Mattilsynet anser likevel rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 20. desember 2013 om endringer i forskrifter om innførsel og utførsel av enkelte dyreslag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.08.2013
Anvendelsesdato i EU
07.09.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2013
Anvendes fra i Norge
20.12.2013