Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) .../... om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU angående rangeringen av usikrede gjeldsinstrumenter i insolvenshierarki

Directive (EU) .../... of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council as regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy

Siste nytt

Rådets 1. gangsbehandling 7.12.2017 (enighet med EP; endelig vedtak)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.7.2017)

Sammendrag av innhold
EU-Kommisjonen foreslår endringer i BRRD (Banking Recovery and Resoultion Directive), som er krisehåndteringsdirektiver for banker mv. Forslaget innebærer å delvis harmonisere kreditorhierarkiet gjennom å etablere en ny aktivaklasse med prioritet etter ordinære usikrede seniorobligasjoner. Endringene skal gjelde obligasjoner utstedt etter at direktivet er trådt i kraft. Harmoniseringen gjøres gjennom endringer i artikkel 108 i krisehåndteringsdirektivet BRRD.

Merknader

Rettslige konsekvenser
BRRD, som dette forslaget endrer, er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen. Både BRRD og disse foreslåtte endringene, når vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen, må gjennomføres i norsk rett. Dette regelverket hører sammen med Banklovkommisjonens utredning NOU 2016:23 Innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren, som er til behandling i Finansdepartementet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen vil få betydning for usikrede obligasjonseiere i banksektoren ved offentlig administrasjon, men vil også kunne gi bedre forutberegnelighet.

Status
Forslaget til endringer av BRRD er til behandling i Rådet/Europaparlamentet.