Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler (revisjon)

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1218 av 23. juni 2017 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til tøyvaskemidler

Commission Decision (EU) 2017/1218 of 23 June 2017 establishing the EU Ecolabel criteria for laundry detergents

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.7.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.7.2017)

Sammendrag av innhold
Kriteriedokumentet er en revisjon av tidligere vedtak 2011/264/EU og fastsetter miljøkrav for miljømerking av tøyvaskemidler til forbrukermarkedet. Kravene er oppdatert og betydelig strammet inn i forhold til de gjeldende miljøkraven. Det nordiske svanemerket har også krav til denne typen produkter, og begge miljømerkeordningene stiller krav til de samme parametrene og kravnivåene er sammelignbare.

Merknader
Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 24. januar 2017. Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akeptabel. Utkast til rettsakt behandles i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Utkast til rettsakt behandles i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 23. juni 2017 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 12. juli 2017. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
25.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
23.06.2017
Anvendelsesdato i EU
01.09.2017
Rettsakten erstatter
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Barne- og likestillingsdepartementet
Informasjon fra departementet